Zamknij

Jan Gaca z kapelą

Kapela Jana Gacy z Przystałowic Małych

Jan Gaca urodził się w 1933 roku w Przystałowicach Małych, gdzie mieszka do chwili obecnej. Rodzicami Jana byli Karol i Antonina z Kłosińskich (znana wówczas śpiewaczka, często zapraszana na wesela w roli starszej druhny). Bracia matki Jan i Józef Kłosińscy dobrze grali na organkach. Uzdolnionymi muzykami ludowymi są również jego bracia: starszy Piotr (mieszkający w Rdzowie) wraz z Józefem Papisem zdobył I nagrodę na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w 1995 roku. Od 1954 do 1960 roku funkcjonowała kapela rodzinna Gaców w składzie: Piotr (skrzypce), Władysław (harmonia), Jan (baraban).

Jan Gaca gra na skrzypcach od szesnastego roku życia (ponad 50 lat). Od kilkunastu lat gra w kapeli z bratem stryjecznym – Stefanem Gacą z Przystałowic Małych (na bębenku). Jan nauczył się grać na skrzypcach samodzielnie; chodził na wesela i zabawy, przysłuchiwał się grającym mistrzom skrzypiec. W okolicy było ich wielu: Franciszek Pańczak z Kolonii Bąków, Janusz Bogusz z Kamiennej Woli, Jaźwiec z Ossy k. Odrzywołu. W Rdzuchowie istniała Kapela braci Kędzierskich, skrzypków: Walentego i Jana, którzy zamiennie grali także na harmonii, a na bębnie grał z nimi Władysław Duda. Z młodszego pokolenia skrzypków poznał doskonałych artystów: Tadeusza Jedynaka z Przystałowic Małych i Józefa Zarasia z Nieznamierowic, (laureatów „Baszty”- w Kazimierzu). Przed wojną i pierwsze lata po wojnie popularni w tych okolicach byli harmoniści: Stanisław Lipiński, Mirosław Lament, Mieczysław Gwiazda. Wszyscy wymienieni muzycy ludowi wywarli mieli wpływ na repertuar, technikę, gust i styl muzyczny Jana Gacy (świadczą o tym nazwy granych przez niego utworów, np.: „od Bogusza”, „Jaźwieca”). W latach 70–tych wobec zaniku zainteresowania jego grą i zapotrzebowania na muzykę ludową na wesela i zabawy przestaje grać na skrzypcach. Podejmuje pracę kościelnego miejscowej parafii.

Po kilku powrócił do gry na skrzypcach, za namową Józefy Siwec z Gałek Rusinowskich, która w latach 90-tych kierowała zespołem ”Zakukała kukułeczka” i często zapraszała kapelę Jana Gacy do przygrywania grupie śpiewaczek, w czasie realizacji zwyczajów i obrzędów oraz programów tanecznych. Zaczęło się od plenerowego nagrania obrzędu weselnego w Gałkach Rusinowskich (wesele to było także kilkakrotnie prezentowane w Muzeum Wsi Radomskiej). Kapela Jana Gacy przygrywała zespołowi podczas realizacji widowisk obrzędowych („Darcie pierza”, „Kusaki”, „Pastorałki”, „Śmigus-Dyngus”, „Chodzenie z gaikiem”, „Swaty”) oraz w wojewódzkim i ogólnopolskim konkursie tradycyjnego tańca ludowego w Rzeszowie.Jan Gaca trzykrotnie występował w Kazimierzu na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Największy sukces odniósł w 2001 roku, kiedy to wraz z Jackiem Bursą (harmonia pedałowa) zdobył pierwszą nagrodę. Występował w Maciejowicach w Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich, w 2001 roku otrzymał I nagrodę, w 2002 nagrodę główną – Złote Basy; I miejsce – w przeglądzie „Dni Kolberowskie”, Przysucha 2004; I miesce – Powiślaki-Maciejowiec 2004; I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych – 2005; W 2002 r. kapela otrzymała Nagrodę im. Oskara Kolberga.

Wieloletnia przerwa w graniu sprawiła, iż Jan Gaca zachował stary miejscowy repertuar muzyczny w stanie nienaruszonym. Ten fakt oraz tradycyjna technika gry a także prostota i naturalność zachowania na scenie, sprawiają, że Jan Gaca należy do nielicznego grona autentycznych i niepowtarzalnych skrzypków ludowych Ziemi Radomskiej.

Uczy gry na skrzypcach ludzi zafascynowanych autentyczną muzyką ludową, skupionych w Stowarzyszeniu „Dom Tańca”. Nagrania jego muzyki znajdują się w archiwach Polskiego Radia w Kielcach, Instytutu Sztuki PAN, Polskiego Radia oraz Andrzeja Bieńkowskiego i Stowarzyszenia „Dom Tańca” w Warszawie. Jego postać przedstawiona została w książkach Andrzeja Bieńkowskiego „Ludzie, muzyka, obyczaje. Ostatni wiejscy muzykanci”, Warszawa 2001; „Sprzedana muzyka” , Warszawa 2007.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .