Zamknij

Zespół Obrzędowy ze Strykowic Górnych

Zespół Obrzędowy ze Strykowic Górnych

Istnienie zespołu obrzędowego w Strykowicach zawdzięczać należy jednej z mieszkanek wsi - Wandzie Krawiec. To Ona w 1978 roku wystąpiła z inicjatywą zaktywizowania grupy mieszkanek wsi i stworzenia zespołu. Początkowo tworzyła go grupa siedemnastu kobiet, których opiekunami merytorycznymi została Joanna Tęcza i Adolf Krzemiński.

Od początku z zespołem współpracowała ściśle kapela ludowa, w której grali :Franciszek Lewikowski i Kazimierz Zdrzalik (skrzypce), Tadeusz Mazur (harmonia) oraz Stanisław Lewikowski, a po jego śmierci Henryk Lewikowski (bęben). Na początku lat osiemdziesiątych przyjęto do zespołu muzyków: Kazimierza Jaroszka, Jana Lewikowskiego, Kazimierza Molendowskiego, Witolda Krawca , Jana Kustrę i Sławomira Zdżalika.

Swoja działalność Zespól rozpoczął od trudnej pracy archiwizacyjnej. Członkowie Zespołu zbierali pieśni, legendy, przyśpiewki, opisy dawnych zwyczajów, obrzędów i na ich podstawie opracowywali rekonstrukcje „Śmigusa – Dyngusa”, „Gaika”, „Zwyczajów wigilijnych”, „Sobótek”, „Wesela” i wielu innych.

Opracowane widowiska obrzędowe zespół prezentuje na imprezach gminnych i wojewódzkich. Od 1981 roku regularnie uczestniczył w prezentacjach folklorystycznych „W kręgu folkloru i sztuki ludowej", od 1999 r. w programie edukacyjnym „Akademia folkloru” realizowanych przez Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”.

Najściślejsza współpraca łączy Zespół z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Realizuje tu nie tylko występy sceniczne, ale przede wszystkim przybliża życie codzienne dawnej wsi. To dzięki Nim na festynach folklorystycznych można spróbować wiejskiego masła na liściach chrzanu ubitego w klepkowej maselnicy, białego sera wyciskanego w serowniku i pachnących podpłomyków wypiekanych w piecu chlebowym. Dziś, są jednymi z nielicznych potrafiących zademonstrować zastosowanie tradycyjnych urządzeń dawnego gospodwarstwa wiejskiego, ożywić dla zwiedzających szatkownice, dzieże i tryfusy.

Za największe osiągnięcie zespołu można uznać nagrodę specjalną zdobytą na Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie w 1985 roku, „Złotą Basztę” zdobytą w roku 2000 na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu oraz nagrodę główną dla pary tanecznej Janiny i Jana Lewikowskiego „wytańczoną” w 2001 roku w rzeszowskim konkursie „Taneczny Krąg”.

Zwieńczeniem sukcesów zespołu było przyznana w 2002 roku nagroda im. Oskara Kolberga, „ Za zasługi dla kultury ludowej”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .