Zamknij

Wokół wiejskiej zagrody

Wokół wiejskiej zagrody

Projekt unijny pn.:”Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja   krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej”.

Inwestycja   została   zrealizowana   ze   środków   Unii   Europejskiej ,tj.  Europejskiego   Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Osi Priorytetowej V ”Gospodarka przyjazna  środowisku” Działania 5.3

”Dziedzictwo kulturowe”   w  ramach  Regionalnego  Programu    Operacyjnego   Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2014 - 2020  oraz  przy  pomocy   dotacji celowej  z budżetu Województwa Mazowieckiego.         

W ramach tego projektu Muzeum zrealizowało następujące zadania inwestycyjne w latach  2016 – 2019 :

 

  1. Wymiana  pięciu pokryć dachowych  ze strzechy

        Wartość inwestycji   -  327 428,03 zł

        Okres realizacji:  2017r.

       Zakres rzeczowy zadania: 

        W ramach tego zadania wyremontowane zostały słomiane dachy następujących pięciu  obiektów :

       Chałupa z Trzemchy Dolnej

       Stodoła ze Skaryszewa

       Stodoła z Iłży

       Oborostajnia z Zawady Starej

       Stodoła z Mąksów Nowych

 Na czterech obiektach, zgodnie z etnograficznymi wytycznymi, zastosowano pokrycie „na gładko”, przy użyciu wykręcaków układanych kłosiem ku dołowi, które tworzą gładką powierzchnie strzechy. Wyjątkiem jest strzecha na Stodole z  Mąkosów Nowych. Dach tego obiektu poszyty został „schodkowo”. Tego rodzaju pokrycie wykonuje się z wykręcaków układanych knowiem ku dołowi, które po przyszyciu do łat zostają jeszcze dodatkowo podcięte w knowiu.

 

  1. Zakończenie prac konserwatorsko- remontowych w kościele p. w. Św. Doroty  z Wolanowa wraz z zakupem i montażem organów w Kościele z Wolanowa oraz  wykonaniem i montażem dzwonów w Dzwonnicy z Wielgiego.        

        Wartość  inwestycji: -  1 134 376, 37 zł , w tym:

       1 .    Zakup i montaż organów w kościele                         -  302 589,29 zł

       2 .    Zakup i montaż dzwonów w dzwonnicy i kościele   -  187 797,08  zł

 Okres realizacji: - 2018 r.

Zakres rzeczowy zadania: 

Na podstawie opracowanej w 2017r. dokumentacji projektowo – kosztorysowej została wykonana renowacja i przebudowa kościoła św. Doroty z Wolanowa wraz z wolno stojącą dzwonnicą z Wielgiego. W kościele wymieniona została podłoga, konserwację przeszły mensy boczne, zainstalowano nowe nagłośnienie i organy piszczałkowe. Wybudowano również ogrodzenie kościoła. W dzwonnicy z „Wielgiego” zamontowano dzwony. Po zakończeniu tego zadania oba obiekty odzyskały pełną funkcjonalność. Są nie tylko zabytkami architektury wiejskiej, które będzie można zwiedzać, lecz są również obiektem sakralnym, przeznaczonym do kultu religijnego. Dzięki instrumentowi w zabytkowym, modrzewiowym kościele, będą mogły odbywać się koncerty muzyki organowej co przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego w Skansenie.     

 

  1. Translokacja wiatraka koźlaka z Wierzbicy położonego na terenie ekspozycji muzealnej

        Wartość  inwestycji: 609 732,47 zł

        Okres realizacji: 2017 r. i 2018 r.

Zakres rzeczowy zadania:

Zadanie to zostało zrealizowane  na podstawie opracowanej w 2017 roku dokumentacji projektowo – kosztorysowej i było podzielone na dwa etapy.

Pierwszy etap wykonany w 2017 roku, polegał na demontażu wiatraka, który był przystosowany do funkcji kawiarni  i translokowaniu elementów w miejsce docelowe.

W drugim etapie  - wykonanym w 2018r. zabytkowy trzypoziomowy koźlak został złożony w nowej lokalizacji w Muzeum i wrócił do swego pierwotnego wyglądu i funkcji ponadto został wyposażony w silnik elektryczny do napędzania śmigieł tak by był atrakcją dla osób zwiedzających skansen.

Wiatrak jest wyposażony we wszystkie urządzenia potrzebne do mielenia mąki, chociaż produkcja nie będzie prowadzona. Będzie można natomiast obserwować jego działanie.

 

  1. Budowa "Małej wioski" - miejsca odpoczynku, nauki i zabawy dla dzieci  w Muzeum Wsi Radomskiej - Etap I.             

     Wartość  inwestycji:   1 305 116,56 zł

     Okres realizacji:  2018 r.

Zakres rzeczowy zadania:

Pierwszy etap realizacji inwestycji zakończył się w sierpniu 2018 r. Powstał plac zabaw, na którym zainstalowano typowe dla takich obiektów elementy, jak np. zjeżdżalnie i huśtawki, tyle że swoim wyglądem i charakterem nawiązujących do architektury ludowej lub elementów życia wiejskiego. Na placu postawione zostały także figuralne ule, atrapa studni z żurawiem i inne elementy małej architektury, które czynią miejsce bardziej przyjaznym dla maluchów. Plac zabaw, oprócz swej oczywistej funkcji rozrywkowej, edukuje dzieci i uwrażliwia na kulturę tradycyjną wsi południowego Mazowsza. Bardzo ważnym, a jednocześnie oryginalnym elementem są dostosowane do wzrostu dzieci zminiaturyzowane budowle wiejskie, np. bróg na siano oraz replika autentycznej chałupy z Solca, której oryginał znajduje się na terenie muzeum. Chałupa w wersji dla dzieci jest prawie czterokrotnie mniejsza, ale wiernie odtwarza oryginalną zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz.

Do realizacji pozostaje  drugi etap inwestycji polegającej na wybudowaniu małej zagrody.

 

  1. Modernizacja budynku Kasy biletów wraz z montażem parkometrów  i biletomatów.

      Wartość  inwestycji:   1 343 370,30 zł

      Okres realizacji:  2018 r. i 2019 r.

Zakres rzeczowy zadania:

W ramach tego  zadania zmodernizowano pomieszczenia budynku wraz z aranżacją wnętrz . Zakres robót obejmował m.in. przebudowę pomieszczenia parteru, tj. monitoringu, holu głównego oraz  części dziedzińca otwartego ( nowa kawiarenka ), przebudowę elewacji wraz z dociepleniem  ścian zewnętrznych i zmianą kolorystyki, modernizację  instalacji elektrycznej, sanitarnej i wod-kan. ,odnowienie sanitariatów , w tym dla osób niepełnosprawnych.  Wybudowano również  automatyczny system parkingowy wraz z biletomatami do obsługi ruchu turystycznego. Wykonano nowe oznakowanie budynku  wraz bramą wjazdową na parking oraz gabloty i słupy informacyjne. Ponadto przy budynku kas biletowych  zostały ustawione stojaki na rowery.

  1. Modernizacja pawilonu ekspozycyjnego.
  2. Budowa wiat ekspozycyjnych. 

    Wartość inwestycji:     3 007 755,57 zł

    Okres realizacji  : 2019r.

Zakres rzeczowy zadania:   

W ramach tych  zadań zmieniono  kolorystykę i detal architektoniczny elewacji zewnętrznych współczesnego obiektu – pawilonu ekspozycyjnego wraz z nadaniem mu charakteru historycznego budynku folwarcznego o detalu zgodnym z regionalnymi realiami, w celu zharmonizowania go z krajobrazem kulturowym ekspozycji skansenowskiej, z którą bezpośrednio sąsiaduje.

Prace budowlane dotyczące pawilonu polegały na demontażu szklanej ściany strukturalnej z przemurowaniem otworów okiennych i drzwiowych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej z PCV na drewnianą, z zastąpieniem prostych prostokątnych kształtów na zamknięte łukiem odcinkowym, wykonaniu dodatkowych drzwi wejściowych, wykonaniu warstw licowych elewacji na materiały analogiczne do występujących w innych obiektach na terenie Muzeum – z użyciem cegły ceramicznej, tynku wapiennego i kamienia polnego (cokół), wymianie rur spustowych w orynnowaniu, wymianie współczesnej kostki brukowej w otoczeniu na bruk z kamienia naturalnego. W pawilonie została zmodernizowana wentylacja, oświetlenie (wymian na światła LED) i system audiowizualny oraz instalacja elektryczna dostosowana do wymogów nowych urządzeń.

Zmodernizowano również znajdującą się wewnątrz  pawilonu ekspozycję maszyn  i urządzeń rolniczych oraz utworzono magazyn ekspozycyjny pozwalający na udostępnienie bogatego muzealnego zbioru narzędzi rolniczych dotąd nie udostępnianego.

W pierwszej sali wystawowej wymienione zostały podłogi i wielkoformatowe okleiny ścian. Pomieszczenie drugie zostało zaadaptowane do prezentacji narzędzi rolniczych.

Wymieniono  system oświetlenia ekspozycyjnego ,wykonano montaż wyposażenia wystawienniczego wraz z grafiką wystawienniczą oraz montaż kiosku multimedialnego.

Wybudowano również  wiaty o charakterze historycznej zabudowy folwarcznej, zespolone z pawilonem, które pozwolą na umieszczenie i wyeksponowanie wielkogabarytowych maszyn rolniczych, w tym kolekcji ciągników SAM,tj.

do elewacji pawilonu zostały dołączone: zespół wiat o powierzchniach   70 m² i 252 m² oraz wiata o powierzchni 420 m². Wiaty zostały zamknięte płotem z trzema bramami wjazdowymi. Podłoże zostało utwardzone brukiem z kamienia naturalnego. Wiaty zostały doświetlone oświetleniem typu LED. 

Zainstalowano również nowe systemy zabezpieczeń ppoż, antywłamaniowe i monitoringu wizyjnego.

  1. Remont ciągów pieszych.

   Wartość inwestycji :  287 455,37 zł

   Okres realizacji: 2019r.

Zakres rzeczowy zadania:   

W ramach tego zadania wykonano  remont i modernizację wybranych odcinków pieszo-jezdnych (etap I prac) polegające m.in. na :

- przebudowie istniejącej drogi gruntowej (piaskowej) na drogę z kamienia naturalnego wokół czterech obiektów zabytkowych

− wykonaniu nowych chodników i dojść z piaskowca na terenie skansenu pszczelarskiego

− wykonaniu nowego dojazdu i dojścia z kamienia naturalnego przed dwoma obiektami  zabytkowymi

− wykonaniu  trzech rowów odwadniających przed  dwoma zagrodami wiejskimi

− przebudowie  istniejącej skarpy przed młynem wodnym

Ww. ciągi pieszo-jezdne zostały ujednolicone, a przy tym dostosowane charakterem do znajdujących się obok zabytków budownictwa ludowego.

  1. Inne zadania:

   Wartość inwestycji :   6 300,00 zł

    Okres realizacji: 2019r.

Zakres rzeczowy zadania: 

Tablice informacyjne.

Odmienione Muzeum Wsi Radomskiej stało się bardziej atrakcyjne dla zwiedzających – zarówno tych interesujących się tradycyjną kulturą wiejską, jak i tych najmłodszych gości, którzy poprzez zabawę będą mieli okazję przenieść się do świata mazowieckiej wsi.

 Łączna kwota inwestycji ( Łączna wartość Projektu ) :  8 021 534,67 zł

                                                             

w tym:  ze środków  unijnych (EFRR ) :                           3 050 235,46 zł

             z budżetu Województwa Mazowieckiego         4 964 505,51 zł

             ze środków własnych MWR                                       6 793,70 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .