Zamknij

Budowa "Małej Wioski"

Budowa

Budowa "Małej Wioski" - miejsca odpoczynku, nauki i zabawy dla dzieci w Muzeum Wsi Radomskiej - Etap I

Budowa „Małej Wioski” – miejsca odpoczynku, nauki i zabawy dla dzieci w Muzeum Wsi Radomskiej – Etap I

Trwają roboty przy budowie Małej Wioski. Prace prowadzi firma AG-Complex z Warszawy. Zadanie ma na celu stworzenie miejsca, które pełnić będzie kilka funkcji: zabawową, edukacyjną oraz wystawienniczą. Powstanie wydzielona przestrzeń rekreacyjna w formie „placu zabaw” stylizowanego na tradycyjną wieś. Program Małej Wioski zakłada, że poprzez zabawę uczył będzie dzieci historii i tradycji polskiej wsi z regionu radomskiego. Teren przeznaczony pod budowę inwestycji „Mała Wioska” położony jest w południowej części Muzeum Wsi Radomskiej. Teren o wymiarach 70m x 70m. usytuowany jest tuż przy Budynku Edukacji Muzealnej, a także w pobliżu parkingu.

Zakres zadania, w etapie pierwszym, obejmuje cztery główne elementy.

W zakresie architektury:

  • Budowa "chałupy" - w postaci urządzenia zabawowo-edukacyjnego wzorowanego na obiektach architektury ludowej, która będzie w odpowiedniej skali zmniejszona – dostosowana swoimi rozmiarami do wzrostu dzieci.
  • budowa „brogu na siano” - w postaci urządzenia zabawowo-edukacyjnego - zadaszenia na siano na świeżym powietrzu.

W zakresie nawierzchni i dróg:

  • budowa ciągów pieszych i nawierzchni obsługujących elementy programowe, o stylistyce typowej dla krajobrazu i tradycyjnego budownictwa regionu radomskiego.

W zakresie małej architektury:

  • Wykonanie domowych narzędzi, sprzętów gospodarskich i rolniczych dostosowanych do zabawy,
  • budowa atrapy studni z żurawiem,
  • budowa uli wolnostojących,
  • budowa urządzeń zabawowych (plac zabaw), nawiązujących formą i tematyką do architektury ludowej lub elementów życia wiejskiego,

W zakresie zieleni:

  • wykonanie nowych nasadzeń: ogródek owocowo-warzywny z poletkami edukacyjnymi dla dzieci, ogródek ozdobny w sąsiedztwie chałupy, nasadzenia ozdobne uzupełniające szatę roślinną na całym terenie inwestycji.

Termin zakończenia robót: 31 października 2018 r.

Drugi etap inwestycji zakłada dalszą rozbudowę Małej Wioski. Gotowa jest dokumentacja projektowa, która zakłada powstanie budynków gospodarczych w formie urządzeń zabawowych (zmniejszonych do rozmiarów dzieci). Przewidziane są stodoła, obora, wozownia.

Muzeum Wsi Radomskiej planuje realizację II etapu inwestycji w 2019 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .