Zamknij

Modernizacja pawilonu ekspozycyjnego wraz z budową wiat ekspozycyjnych, w ramach projektu „Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej”

Modernizacja pawilonu ekspozycyjnego wraz z budową wiat ekspozycyjnych, w ramach projektu „Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej”

Modernizacja pawilonu ekspozycyjnego wraz z budową wiat ekspozycyjnych została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Odebrane inwestycje powstały w ramach pn. projektu „Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Działanie  5.3 "Dziedzictwo kulturowe", „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” tj. UNIA oraz Umowa z  Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr 153/UMWM/09/2017/ NW-I-I/D z dnia 19.10.2017r. ze zm.

1. Zadanie inwestycyjne cząstkowe pn. Modernizacja pawilonu ekspozycyjnego wraz z budową wiat ekspozycyjnych” zostało wykonane w okresie: od 25.03.2019 r. do 22.11.2019 r.

Wartość brutto inwestycji: 2 124 969,31 zł.
Nadzory inwestorski i autorski  - wartość brutto 35 000,00 zł.

Prace wykonała Firma MODERN HOUSE Józef Stasiak  z siedzibą  34-721 Raba Wyżna, Podsarnie 135   

2.  Zadanie inwestycyjne cząstkowe pn.  „Modernizacja wystawy maszyn rolniczych”  zostało wykonane w okresie: od 18.09.2019 r. do 12.11.2019 r.

Wartość brutto inwestycji: 948 330,00 zł.
Nadzory inwestorski i autorski  - wartość brutto 35 000,00 zł.

Prace wykonała Firma MAGIT Sp. z o.o.   z siedzibą 51-168 Wrocław, ul. Sołtysowicka 24                                                                 

3. Zadanie inwestycyjne cząstkowe pn.  „Remont ciągów pieszych”  zostało wykonane w okresie: od 25.09.2019 r. do 22.11.2019 r.

Wartość brutto inwestycji: 230 369,90 zł.
Nadzór inwestorski - wartość brutto  7 500,00 zł.

Prace wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKADA DELA”  Emil Dygas  z siedzibą w 26-600 Radom, ul. Kalińska 6/6a 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .