Zamknij

Z wizytą studyjną

Z wizytą studyjną

Pracownicy Muzeum Wsi Radomskiej przebywali z wizytą studyjną w Muzeum Wsi Lubelskiej i w Muzeum Narodowym w Lublinie.

W Muzeum Wsi Lubelskiej interesowało nas szczególnie Miasteczko, kompleks zabytkowych obiektów małomiasteczkowych. W muzealnym miasteczku obejrzeliśmy m.in. następujące ekspozycje wnętrz: - miasteczkowa kuchnia żydowska, restaurację  z Zemborzyc, piwiarnię sklep kolonialno-galanteryjny  i sklep żelazny pocztę, zakład fryzjerski Jankiela Struzera z Dubienki i  gabinet dentystyczny. W galerii na piętrze ratusza z Głuska zwiedziliśmy wystawę prac Moniki Trypuz  pt. „ATENCJA/ROCZNIK WSI” .  „ROCZNIK WSI” to projekt książki, której szata graficzna inspirowana jest w dużym stopniu tkaniną dwuosnowową. Ilustruje ona miesiąc po miesiącu tradycje i obrzędy ludowe oraz prace wykonywane niegdyś na wsi o konkretnych porach roku. Znaleźć tam można rysunki inspirowane archiwalnymi fotografiami ze zbiorów m.in. Muzeum Wsi Lubelskiej. Bywalcy lubelskiego skansenu bez trudu rozpoznają na ilustracjach „Rocznika wsi” konkretne obiekty z tego Muzeum. Na razie książka doczekała się wydania w pojedynczych egzemplarzach. Zobaczenie jednego z nich jest możliwe właśnie w trakcie trwania wystawy.

Wizytę w Muzeum Narodowym w Lublinie rozpoczęliśmy od Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim, jednego z najcenniejszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce i w Europie. Doskonałe zespolenie gotyckiej architektury z polichromią wnętrza czyni z niej zabytek unikatowy w skali międzynarodowej. Następnie przenieśliśmy się do trwającej kilka tysięcy lat cywilizacji egipskiej, podpatrując tajniki ekspozycyjne wystawy czasowej „Magia Starożytnego Egiptu”.  Na wystawie „Śladami przeszłości. Najdawniejsze dzieje Ziemi Lubelskiej” podpatrywaliśmy  jak oryginalnym zabytkom towarzyszą specjalnie stworzone na potrzeby wystawy prezentacje multimedialne, w tym filmy i animacje, których łączna długość wynosi ponad godzinę. Opowiadają one o pradziejowych procesach wytwórczych, rytuałach pogrzebowych, najciekawszych zabytkach i stanowiskach archeologicznych. Na wystawie etnograficznej „Sztuka Ludowa Regionu Lubelskiego” , niezwykle różnorodnej ze względu na zróżnicowaną kulturę i sztukę ludową Lubelszczyzny, oglądaliśmy  eksponaty z zakresu garncarstwa, tkactwa, instrumenty muzyczne oraz malarstwo i rzeźbę. 

Nasz pobyt w Muzeum Narodowym w Lublinie zakończyliśmy w "Galerii malarstwa polskiego XIX–XX wieku", w której prezentowane jest około 140 dzieł wybitnych artystów.

Dziękujemy naszym kolegom – muzealnikom z Muzeum Wsi Lubelskiej i Muzeum Narodowego w Lublinie za poświęcony nam czas i wymianę doświadczeń.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .