Zamknij

Konkurs na Mazowiecki Laur Oskara Kolberga

Konkurs na Mazowiecki Laur Oskara Kolberga

Podczas Inauguracji Roku Oskara Kolberga został ogłoszony Konkurs na Mazowiecki Laur Oskara Kolberga

Konkurs na Mazowiecki Laur został ogłoszony podczas inauguracji Roku Oskara Kolberga  22.02.2024 r, Termin składania wniosków upływa 30. 06.2024 r. Rozdanie nagród podczas Gali  na zakończenie Roku Oskara Kolberga - 23.11.2024 r.

Nagroda „Mazowiecki Laur Oskara Kolberga” została ustanowiona w celu uhonorowania osiągnięć mazowieckich artystów i animatorów kultury, działających w obszarach związanych z kulturą ludową, ochroną i promocją elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego na obszarze województwa mazowieckiego. 

Organizatorem Konkursu jest Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, zwane w dalszej części Muzeum lub Organizatorem. 

Nagroda jest przyznawana w następujących kategoriach: 

a) TWÓRCZOŚĆ LUDOWA: 5 nagród głównych

            - rękodzieło, 

            - plastyka obrzędowa, 

            - taniec ludowy, 

            - sztuka ludowa, 

            - literatura ludowa. 

 b) KUSZTOSZ TRADYCJI: 1 nagroda główna

            - badacze tradycji i kultury ludowej, 

            - liderzy lokalnych społeczności, działający na rzecz ochrony i popularyzacji kultury ludowej, 

            - animatorzy i edukatorzy regionalni, 

            - artyści profesjonalni inspirujący się i wspierający rozwój sztuki i kultury ludowej. 

  Nagroda przyznawana będzie twórcom ludowym (indywidualnie lub grupowo) oraz badaczom, animatorom i popularyzatorom kultury ludowej z terenu województwa mazowieckiego 

Celem Konkursu jest uhonorowanie osób fizycznych, zespołów ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich, badaczy i animatorów kultury ludowej, oraz organizacji pozarządowych grup, za ich wybitny wkład artystyczny, społeczny i naukowy w dziedzinach kultury ludowej, twórczości i rękodzieła tradycyjnego. Nagroda ma celu uhonorowanie osób i instytucji, które mają szczególne zasługi w zakresie promocji Województwa Mazowieckiego w dziedzinie twórczości ludowej, upowszechniania i ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu dla przyszłych pokoleń. Nagroda „Mazowiecki Laur Oskara Kolberga” na celu podkreślenie znaczenia regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego w podtrzymywaniu tożsamości lokalnych wspólnot oraz podkreślić zaangażowania władz województwa mazowieckiego w mecenat nad kulturą ludową i jej popularyzacją. Nagrody maja być formą docenienia aktywnych twórców, szczególnie tych, których dokonania są inspiracją dla młodego pokolenia, którzy swoją wiedzę i umiejętności przekazują kolejnym pokoleniom. Teren województwa mazowieckiego to obszar bogaty i różnorodny jeśli chodzi o ludowe tradycje a nagroda ma się przyczynić do ich popularyzacji. 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .