Zamknij

Zapraszamy na wystawę „Twórczość Adama Sobienia”

Zapraszamy na wystawę „Twórczość Adama Sobienia”

Wystawa „Twórczość Adama Sobienia” stanowi uhonorowanie 50-letniej pracy twórczej rzeźbiarza. Ekspozycja ma charakter retrospektywny i przekrojowy. Jej nadrzędnym zadaniem jest przedstawienie dorobku Adama Sobienia na przestrzeni lat, dając możliwość odbiorcy na prześledzenie rozwoju artysty i transformacji, jakim podlegała jego twórczość. Wystawa daje również unikalną sposobność porównania i skonfrontowania ze sobą wielu różnorodnych prac odległych od siebie i czasowo, i formalnie.

 

 

Zapraszamy na wystawę „Twórczość Adama Sobienia”

Wernisaż: 28.05.2022 r., godz. 14.00, wystawa czynna do 29.07.2022 r.

Miejsce: Dom Ludowy

Kurator: Aleksandra Żytnicka

 

 

Adam Sobień urodził się w 1953 roku w Radomiu. Jest jednym z najbardziej znanych rzeźbiarzy ludowych w regionie radomskim i dzięki swojej wyjątkowej aktywności, rozpoznawalnym w całej Polsce. Artysta zaczął rzeźbić już w wieku kilkunastu lat. W 2003 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki oceniło początek jego działalności artystycznej na 1971 rok i przyznało mu prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę. W 2021 roku artysta obchodził jubileusz 50-lecia swojej pracy twórczej. Prace Adama Sobienia to przede wszystkim rzeźby i płaskorzeźby o tematyce sakralnej. 80% wszystkich stworzonych przez niego dzieł to kapliczki. W repertuarze sakralnych przedstawień znajdują się najczęściej wyobrażenia Chrystusa w koronie cierniowej, Frasobliwego, Chrystusa Ukrzyżowanego, Matki Boskiej z Dzieciątkiem, Piety, Świętej Rodziny, Ostatniej Wieczerzy, szopki, postaci świętych i figurki aniołów. Dla twórczości Sobienia charakterystyczne są też tryptyki, zazwyczaj przedstawiające wizerunek Maryi, Chrystusa i świętych. Ponadto twórca dość często wykonuje rzeźby postaci, ważnych dla niego, a związanych bezpośrednio z wiarą katolicką np. papieża Jana Pawła II, kardynała Wyszyńskiego, czy zakonników i zakonnic. Drugim, co do ważności kręgiem zainteresowań twórczych Sobienia jest dawna, przedwojenna wieś. Inne rzeźbione przez artystę figury o charakterze świeckim, to np. członkowie kapeli wiejskiej lub Żydzi. Tematem, po który Sobień wyjątkowo często sięga są relacje międzyludzkie, a konkretnie pomiędzy mężczyzną i kobietą oraz pomiędzy matką i dzieckiem. Przedstawienia złączonych ze sobą postaci są typowe dla niego na różnych etapach jego drogi twórczej. Innym źródłem inspiracji artysty jest architektura miejska, co znalazło swój wyraz w wielu realizacjach rzeźbiarskich. Ubocznym nurtem jego zainteresowań jest malarstwo, którym zajmuje się od lat 80. Maluje farbami olejnymi i akrylowymi na płótnie i na desce. Tematyka obrazów to przede wszystkim pejzaże przedwojennej wsi oraz architektura miejska lat 70. i 80. Sporadycznie artysta sięga po tematykę sakralną ilustrując szczególnie ważne dla niego przypowieści biblijne. Tym, co wyróżnia Sobienia spośród innych rzeźbiarzy w regionie radomskim jest jego ogromne zaangażowanie w działalność edukacyjną, trwające nieprzerwanie od lat 80. Od tego czasu twórca przeprowadził niezliczoną ilość warsztatów zarówno w przedszkolach, jak i szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Od lat 90. regularnie współpracował z Pedagogami ulicznymi ze Stowarzyszenia Animatorów i Pedagogów Społecznych przeprowadzając warsztaty rzeźbiarskie dla tzw. „trudnej młodzieży” z różnych dzielnic socjalnych Radomia. Od około 2000 r. prowadzi w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu lekcje rzeźbienia dla dzieci i młodzieży. W ramach współpracy z Miejsko-Gminnym Domem Kultury w Skaryszewie, prowadził przez kilka lat zajęcia rzeźbiarskie w wakacje oraz ferie w wielu placówkach edukacyjnych w gminie Skaryszew. Artysta bardzo chętnie uczestniczy w wydarzeniach poświęconych twórczości ludowej o zasięgu regionalnym jak i ogólnopolskim takich jak: Jarmark Hetmański w Zamościu, Jarmark Dominikański w Tarnobrzegu, Kiermasz rękodzieła i sztuki ludowej w Toruniu, Starosądecki Jarmark Rzemiosła w Starym Sączu, Targi Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, czy Jarmark Jagielloński w Lublinie. Wielokrotnie gościł w Warszawie podczas wydarzeń poświęconych kulturze ludowej, w tym m.in. w Pałacu Prezydenckim. Kilkukrotnie wziął również udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale.  W latach 70. Sobień nawiązał współpracę z „Cepelią”, co zaowocowało przyznaniem mu Certyfikatu Krajowej Komisji Etnograficznej działającej przy „Cepelii” Polska Sztuka i Rękodzieło. Jedną z ważniejszych nagród otrzymanych przez Sobienia było wyróżnienie zdobyte w 2001 r. w ogólnopolskim konkursie „Życie i dzieło ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w sztuce ludowej” za rzeźbę „Młodzi nadzieją kardynała Wyszyńskiego”. Rok później artysta miał swoją indywidualną wystawę „Postać dłutem kształtowana” w Centrum Kultury „Południe” w Radomiu. W 2010 r. za rzeźbę „Nostalgia Fryderyka” twórca otrzymał wyróżnienie w polsko-ukraińskim konkursie sztuki ludowej pt. „Wizerunek Fryderyka Chopina i braci Kolbergów”, zorganizowanym przez Muzeum Wsi Radomskiej we współpracy z Zespołem Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu i Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym im. Oskara Kolberga w Łucku. Od 1995 r. Sobień należy do Towarzystwa Ochrony i Promocji Zawodów Ginących w Iłży, regularnie uczestnicząc w organizowanych przez nie wystawach, pokazach i kiermaszach twórczości ludowej. Od 2005 r. jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Zdecydowana większość jego prac znajduje się w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą. Wiele rzeźb twórca wykonuje na indywidualne zamówienia, w tym również dla kościołów i instytucji publicznych.

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .