Zamknij

Wystawy drewnianych rzeźb ludowych o tematyce świątecznej

Wystawy drewnianych rzeźb ludowych o tematyce świątecznej

Zapraszamy na wystawy drewnianych rzeźb ludowych o tematyce świątecznej.

Adwent jest czasem niezwykłym, czasem oczekiwania na narodziny Jezusa. Wieczerza wigilijna miał być swoistym wstępem do czasu chaosu, który zawieszał codzienny porządek rzeczy i odwracał przestrzegane dotychczas normy. Nadchodził czas świąteczny, a wtedy nic nie było takie samo.

W dzień św. Szczepana rozpoczynało się kolędowanie, które trwało aż do Trzech Króli. Przebrani młodzieńcy odwiedzali wiejskie chałupy umilając czas gospodarzom, składając życzenia i śpiewając kolędy i pastorałki. Kolędowanie miało zapewnić pomyślność i urodzaj w nadchodzącym roku, a kolędnicy będąc częścią czasu niezwykłego, byli zwiastunem nowin o przyszłości. Do serca brano ich słowa, dlatego starano się jak najlepiej kolędników przyjąć i szczodrze nagrodzić, bo zadowolony kolędnik obdarowywał dobrym słowem.

Formy kolędowania były różne. Chodzenie z tzw. maszkarami, czyli niedźwiedziem, turem, kozą lub kogutem miało  najstarsze  korzenie, zwierzęta te bowiem symbolizowały zdrowie i płodność. Można było spotkać chłopców z gwiazdą lub szopką w towarzystwie muzykantów. Popularną w regionie formą kolędowania są tzw. herody, czyli widowisko teatralne opowiadające o rzezi niewiniątek i śmierci króla Heroda. Występujące tam postacie to Herod, Marszałek, Turek, Anioł, Śmierć, Żyd i Dziad.

Wspomniany wcześniej czas niezwykły zawitał również do Muzeum Wsi Radomskiej. W Kaplicy z Rdzuchowa-Kolonii i Kościele pw. św. Doroty  z Wolanowa podziwiać można wystawy drewnianych rzeźb artystów ludowych o tematyce świątecznej. Znajdą się tam kolędnicy ze swoimi atrybutami, diabły i anioły, oraz leżący w żłobie Jezus w towarzystwie św. Rodziny i Trzech Mędrców ze Wschodu.

Tekst: Jagoda Peregończuk

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .