Zamknij

Wspomnienie Św. Agaty

Wspomnienie Św. Agaty

5 lutego przypada wspomnienie świętej Agaty – męczennicy chrześcijańskiej, świętej kościoła katolickiego i prawosławnego. W Polsce uznawana jest za patronkę wszystkich zawodów związanych z ogniem: kominiarstwa, ludwisarstwa, odlewnictwa, a z racji swej śmierci – także pielęgniarstwa.

Zgodnie z opisem męczeństwa, święta pochodząca ze znamienitego rodu rzymskiego po przyjęciu wiary postanowiła żyć w dziewictwie. Gdy rozpoczęły się prześladowania wiernych, skazano ją na tortury, podczas których odcięto jej piersi, a ostatecznie śmierć poniosła na rozżarzonych węglach.

Chrześcijanie zwracają się do niej przy zagrożeniu ogniem i pożarami. Ma to ścisły związek z ocaleniem przez świętą Sycylii. W rok po jej śmierci nastąpił wybuch Etny, a dzięki cudownemu wstawiennictwu, lawa wulkanu zatrzymała się przed Katanią. Wstawiennictwu świętej ocalenie zawdzięcza również Kraków. Legenda głosi, że gdy trzysta lat temu wybuchł pożar w składach krakowskich, pewna żebraczka wstrzymała płomienie, wrzucając w ogień garść soli poświęconej w dzień wspomnienia świętej.

Święta Agata była jedną z najbardziej popularnych świętych na polskiej wsi. Otaczano ją szczególnym kultem i poważaniem. W dniu jej wspomnienia w Polsce powszechnie święcono chleb i sól,  aby zapewnić domostwu ochronę przed pożarem, przy czym w Beskidach wschodnich i na Pogórzu za skuteczne uznawano tylko siedmiokrotne święcenie – w siedmiu kolejnych latach. Święconą sól wsypywano nie tylko w ogień, ale też do studni, wierząc że zapewni ona wodzie czystość. Żywioł ognia i wody stosunkowo często łączono – sól świętej Agaty miała powstrzymywać sztormy, rybacy wrzucali ją do morza, by powstrzymać fale. Sól i chleb podawano także położnicom, karmiącym matkom, a nawet uznawano za lekarstwo na niepłodność. Podobnie, jak inne święcone produkty, dodanie odrobiny soli do ziarna przeznaczonego do zasiewu wpływało na obfitość plonów. Święta umiała także sprawić, że w jej dniu świeciło słońce, o czym świadczą przysłowia: Na świętą Agatę wysuszysz na słońcu szmatę czy  W dzień św. Agaty jeśli słonko zajrzy do chaty, to wiosenka na świat pogląda zza zielonej kraty.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .