Zamknij

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu

Od 15 lipca dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów zamieszkałych na terenie Województwa Mazowieckiego, wizyta w Muzeum za 1 zł!

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu zaprasza osoby z niepełnosprawnościami z Województwa Mazowieckiego oraz ich opiekunów do wizyty w Muzeum za symboliczne „1 zł” w ramach programu „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu”. W celu uczestnictwa w programie należy posiadać wypełniony druk oświadczenia o miejscu zamieszkania na terenie Województwa Mazowieckiego (do pobrania) oraz ważną legitymację osoby niepełnoprawnej wydaną przez właściwy miejscowo powiatowy/miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie ze wzorem wskazanym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

 

Celami programu są:
1) poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami;
2) zwiększenie integracji ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami;
3) rozszerzenie systemu ulg i preferencji dla osób z niepełnosprawnościami;
4) umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami, pozostającym poza obiegiem życia
kulturalnego lub mającym do niego utrudniony dostęp (często z powodu barier
finansowych), korzystania z różnych form działalności kulturalnej.

 

Warunki uczestnictwa w programie:
1. Do udziału w programie uprawniona jest osoba z niepełnosprawnościami i towarzyszący
jej jeden opiekun.

2. W ramach programu osoby wskazane w ust. 1 będą mogły skorzystać z oferty instytucji
kultury kupując bilet za preferencyjną cenę, tj. 1 zł brutto za bilet dla osoby z
niepełnosprawnościami i 1 zł brutto za bilet dla towarzyszącego jej opiekuna, niezależnie
od zakresu wybranej oferty podczas jednej wizyty w instytucji kultury (np. skorzystanie z
oferty zwiedzania i/lub warsztatów i/lub lekcji muzealnej).

3. Zakup biletu, o którym mowa ust. 2, możliwy jest w kasie lub przez stronę internetową
danej instytucji kultury.

4. Oferta instytucji kultury w ramach programu (dalej: „oferta”) może dotyczyć wyłącznie
przedsięwzięć własnych instytucji kultury, z wyłączeniem projektów mających charakter
okazjonalny.

5. Przed zakupem biletu, o którym mowa w ust. 2, należy każdorazowo:

1) zapoznać się z ofertą instytucji kultury (np. na jej stronie internetowej) i ustalić
jej dostępność pod kątem indywidulanych potrzeb;

2) skontaktować się z instytucją kultury (np. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej) i uzyskać potwierdzenie możliwości zakupu biletu na daną ofertę - przy
zakupie przez stronę internetową.
Zakup biletu bez wcześniejszego ustalenia dostępności oferty lub możliwości zakupu
biletu zagrożony jest brakiem możliwości skorzystania z oferty instytucji kultury.
Za niewykorzystany bilet nie przysługuje zwrot kosztów jego zakupu.

6. Warunkiem skorzystania z programu jest:

1) okazanie przez osobę z niepełnosprawnościami ważnej legitymacji osoby
niepełnosprawnej oraz złożenie oświadczenia o miejscu zamieszkania
w miejscowości na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 do programu, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8;

2) Kontynuacja realizacji programu w latach 2024–2025 będzie możliwa m.in. pod warunkiem wyrażenia przez Zarząd
Województwa Mazowieckiego zgody na ustanowienie rezerwy finansowej na dany rok budżetowy.

3) Do udziału w programie nie są uprawnione osoby posiadające orzeczenie wydane przez ZUS, KRUS, MON, MSWiA, a także
dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

4) Do udziału w programie nie uprawnia okazanie legitymacji wydanej ZUS, KRUS, MON, MSWiA w związku z orzeczeniem
rentowym.

5) złożenie przez opiekuna oświadczenia o miejscu zamieszkania w miejscowości
na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 2 do programu.

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, w przypadku osoby z niepełnosprawnościami:

1) do 13 roku życia lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie składa osoba posiadająca
umocowanie prawne do jej reprezentowania;

2) od 13 do 18 roku życia lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo składa osoba
samodzielnie lub osoba posiadająca umocowanie prawne do jej reprezentowania.

8. W przypadku osoby z niepełnosprawnościami uprawnionej do samodzielnego złożenia
oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, która ze względu na rodzaj niepełnosprawności
nie może złożyć go w formie pisemnej dopuszcza się możliwość przyjęcia oświadczenia
w formie ustnej przez pracownika instytucji kultury. W takim przypadku oświadczenie
wypełnia pracownik instytucji kultury.

9. Formularz oświadczenia o miejscu zamieszkania w miejscowości na terenie województwa
mazowieckiego, o którym mowa w ust. 6, należy pobrać ze strony internetowej wybranej
instytucji kultury lub w jej siedzibie5).

10. W przypadku zakupu biletu, o którym mowa w ust. 2, oraz:

1) nieokazania legitymacji osoby niepełnosprawnej i/lub niezłożenia oświadczenia,
o którym mowa w ust. 6 przez osobę z niepełnosprawnościami;

2) niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, przez opiekuna
– nie ma możliwości skorzystania z oferty instytucji kultury w ramach programu,
tj. za preferencyjną cenę 1 zł. Za niewykorzystany bilet nie przysługuje zwrot kosztów jego
zakupu.

11. Opiekun może skorzystać z biletu zakupionego w ramach programu za preferencyjną cenę
1 zł wyłącznie w sytuacji, gdy faktycznie towarzyszy osobie z niepełnosprawnościami
w instytucji kultury. Jeżeli osoba z niepełnosprawnościami, pomimo zakupu biletu
w ramach programu za preferencyjną cenę 1 zł nie skorzystała z oferty instytucji kultury
(była nieobecna), opiekun nie ma możliwości skorzystania z zakupionego biletu.
Za niewykorzystane bilety nie przysługuje zwrot kosztów ich zakupu.

12. Weryfikacji uprawnień do uczestnictwa w programie pod względem formalnym dokonuje
instytucja kultury.

13. Kontrola warunków skorzystania z programu, o których mowa w ust. 6, może odbywać
się na każdym etapie korzystania z oferty instytucji kultury, w tym m.in. przy zakupie biletu,
przy wejściu do instytucji kultury i przebywaniu w instytucji kultury. Szczegółowe zasady i
sposób przeprowadzenia kontroli warunków skorzystania z programu określa dyrektor
instytucji kultury.

14. Informacje o możliwości skorzystania z programu udostępniane są na stronach
internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
Centrum i instytucji kultury.

 

Załączniki:

 

  • Program „Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu”
  • Załącznik nr 1 „Wykaz instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”
  • załącznik nr 2 „Oświadczenie o miejscu zamieszkania w miejscowości na terenie województwa mazowieckiego” wraz z klauzurą informacyjną

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .