Zamknij

„W godzinie próby…”

„W godzinie próby…”

Z muzycznym akcentem, słowem i filmem – za nami niezwykły wernisaż wystawy „W godzinie próby…”, który odbył się 14 listopada w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Spotkanie uświetnił występ uczniów Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach. Dopełnieniem stał się wykład dr. hab. Sebastiana Piątkowskiego IPN i film o działalności Matki Matyldy Getter.

Od dziś w przysuskim Muzeum można oglądać wystawę „W godzinie próby...”. Jest ona poświęcona Polakom, którzy w okresie okupacji nieśli szeroko rozumianą pomoc eksterminowanym przez hitlerowców Żydom. Ekspozycję przygotował Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie – Delegatura w Radomiu. Dopełnieniem było wystąpienie dr. hab. Sebastiana Piątkowskiego oraz film obrazujący działalność Matki Matyldy Getter. Była to wyjątkowa lekcja historii, obrazująca trudne czasy okupacji. Tym bardziej cenna, że na sali nie brakowało młodych osób, uczniów pobliskich szkół. Autorzy wystawy ukazali jednak szersze zjawisko związane z pomocą i ratowaniem Żydów, a także mechanizmy stosowanych przez nazistów represji wobec osób wspierających wyznawców judaizmu. Z kolei film o działalności Matki Matyldy Getter, siostry zakonnej, naczelnej matki przełożonej prowincji warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, działaczki społecznej oraz oświatowo-wychowawczej w przedwojennej Polsce, a także humanitarnej w okresie II wojny światowej, jest okazją do pokazania, w jaki sposób niesiona była pomoc, szczególnie nakierowana na żydowskie dzieci. Film również powstał staraniem IPN Delegatura w Radomiu – mówi dr Sebastian Piątkowski

 

Licznie przybyłych, w odnowionym Muzeum Oskara Kolberga, powitał Roman Korczyński wicedyrektor Muzeum Wsi Radomskiej  

Wernisaż wystawy uświetnił występ uczniów Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach. – Mamy podpisane porozumienie ze szkołą, dlatego też wydarzeniom, które odbywają się w naszej placówce towarzyszą występy młodych uczniów – podkreśla dr Agnieszka Zarychta- Wójcicka, z którą rozmawiała Magdalena Gliszczyńska  

Dodajmy, że Muzeum od niedawno posiada wysokiej klasy fortepian, którego brzmienie i tym razem mogli podziwiać zgromadzeni na wernisażu. Pojawiły się dobrze znane motywy muzyczne m.in. z filmu „Trędowata” i „Dom”. Występ przed publicznością to duże przeżycie dla młodych artystów, którzy szlifują swój talent, ale też przypadł do gustu zwiedzającym. Niektórzy ze wzruszeniem oglądali wystawę. Posłuchajcie relacji Magdaleny Gliszczyńskiej

 

 

Wystawa planszowa „W godzinie próby…” koncentruje się na międzyrzeczu Wisły i Pilicy, a zwłaszcza okolicach takich miejscowości, jak Ciepielów, Lipsko nad Wisłą, Radom i Szydłowiec. Autorzy ukazują historię poszczególnych osób na tle polityki III Rzeszy, której punktem kulminacyjnym była masowa zagłada.

Wystawa czynna będzie do 31 grudnia 2023 r.

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Al. Jana Pawła II nr 11

Zaprezentowane materiały pochodzą ze zbiorów m.in. Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwów Państwowych w Kielcach i Radomiu, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Regionalnego w Iłży, a także osób prywatnych.

Scenariusz wystawy dr Sebastian Piątkowski Delegatura IPN w Radomiu Arkadiusz Kutkowski Delegatura  IPN w Radomiu

Koncepcja plastyczna Magdalena Śladecka

Patronat medialny: Echo Dnia, Gość Niedzielny, Radio Radom 87,7, Radio Rekord 106,2, DamiTV, Co za dzień.pl, 7dni, Ziemia Przysuska.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .