Zamknij

Komunikat Dyrektora Muzeum

Komunikat Dyrektora Muzeum

Ważne! nowy regulamin zwiedzania Muzeum

Drodzy Goście!

W związku z obowiązującymi obostrzeniami COVID-19, wynikającymi z  rozporządzeń  Rządu RP, od 4 maja 2021r. obowiązuje nowy regulamin zwiedzania. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią:

 

Regulamin zwiedzania Muzeum Wsi Radomskiej w związku z pandemią COVID-19

 • 1.
 1. Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 159 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych uszczegóławia się obowiązujący regulamin zwiedzania Muzeum Wsi Radomskiej (dalej zwane Muzeum).
 2. Regulamin obowiązuje do odwołania przez Dyrektora Muzeum.
 3. W zakresie nieuregulowanym w sposób szczególny niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu zwiedzania Muzeum Wsi Radomskiej.

 

 • 2.
 1. Udostępnia się do zwiedzania wystawy stałe oraz czasowe z wyłączeniem zespołu wiatraków.
 2. Wewnątrz obiektów może jednocześnie przebywać 1 osoba na 15 m2. Informacja szczegółowa znajduje się przy poszczególnym obiekcie.

 

 • 3.
 1. 1. Muzeum jest czynne dla zwiedzających w godzinach:
 2. a) od Niedzieli Palmowej do Festiwalu Ziemniaka

                                 poniedziałek–piątek       9.00–17.00

                                 sobota–niedziela            10.00–18.00

 1. b) od poniedziałku po Festiwalu Ziemniaka do soboty przed Niedzielą Palmową

                                   poniedziałek–piątek      9.00–15.30

                                   sobota–niedziela           10.00–15.00

 

 • 4.
 1. Przy wejściu na teren osoby zwiedzające Muzeum mają obowiązek dezynfekcji rąk.
 2. Osoby zwiedzające Muzeum mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki wewnątrz obiektów muzealnych.
 3. Osoby zwiedzające Muzeum powinny zachować między sobą odległość 2 m.

3.1        Wyłączeni z tego obowiązku są:

 1. rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 2. osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 3. osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie
 1. Na terenie Muzeum nie mogą samodzielnie przebywać dzieci do lat 13.
 2. W Muzeum turyści mogą korzystać z sanitariatów wyznaczonych wyłącznie dla nich: sanitariaty w budynku kasy biletów, sanitariaty w Toalecie dworskiej z Konar, sanitariaty w Pawilonie wystawienniczym.
 3. W sanitariatach znajdują się pojemniki z płynem do obowiązkowej dezynfekcji rąk.

 

 • 5.
 1. Podstawą wejścia do Muzeum jest posiadanie ważnego biletu.
 2. Za wstęp do Muzeum ustanawia się ceny:

Bilet wstępu normalny            14,00 zł

Bilet wstępu ulgowy                 8,00 zł

Parking                                          5,00 zł

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy Zarządzenia Nr 44/2019 Dyrektora Muzeum Wsi Radomskiej z dnia 16.12.2019 roku.

 

 • 6.
 1. W Muzeum obowiązuje zakaz: niszczenia zieleni, palenia tytoniu, wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania, dotykania i dokarmiania zwierząt muzealnych, rozniecania ognia, wprowadzania psów bez smyczy i kagańca (nie dotyczy psów przewodników posiadających certyfikat potwierdzający status psa asystującego), wprowadzania psów na Zagrodę z Alojzowa.
 2. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających oraz naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

  

Kontakt z Muzeum w godz. 7.30-15.30 (od poniedziałku do piątku) telefonicznie: 48 332 92 81 lub e-mail: muzeumwsi@muzeum-radom.pl.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .