Zamknij

Komunikat Dyrektora Muzeum

Komunikat Dyrektora Muzeum

Ważne! nowy regulamin zwiedzania Muzeum

Drodzy Goście!

W związku z obowiązującymi obostrzeniami COVID-19, wynikającymi z  rozporządzeń  Rządu RP, od 15 marca 2021r. obowiązuje nowy regulamin zwiedzania. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią:

Regulamin zwiedzania Muzeum Wsi Radomskiej w związku z pandemią COVID-19

 • §1

  1. Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 159 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych uszczegóławia się obowiązujący regulamin zwiedzania Muzeum Wsi Radomskiej (dalej zwane Muzeum).
  2. Regulamin obowiązuje do odwołania przez Dyrektora Muzeum.
  3. W zakresie nieuregulowanym w sposób szczególny niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu zwiedzania Muzeum Wsi Radomskiej.

   

  §2

  1. Nie udostępnia się do zwiedzania wystaw stałych i wystaw czasowych.
  2. Zawiesza się zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem oraz audioprzewodnikiem. 
  3. Zawiesza się zwiedzanie Muzeum przez grupy zorganizowane.

   

  §3

  1. Muzeum jest czynne dla zwiedzających w godzinach: 

  a) od Niedzieli Palmowej do Festiwalu Ziemniaka

                                   poniedziałek–piątek       9.00–17.00

                                   sobota–niedziela            10.00–18.00

  b) od  poniedziałku po Festiwalu Ziemniaka do soboty przed Niedzielą Palmową

                                     poniedziałek–piątek      9.00–15.30

                                     sobota–niedziela           10.00–15.00

   

  §4

  1. Przy wejściu na teren osoby zwiedzające Muzeum mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz dezynfekcji rąk.
  2. Osoby zwiedzające Muzeum powinny zachować między sobą odległość 2 m.
  3. Wyłączeni z tego obowiązku są:
   1. rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
   2. osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
   3. osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie
  4. Na terenie Muzeum nie mogą samodzielnie przebywać dzieci do lat 13.
  5. W Muzeum turyści mogą korzystać z sanitariatów wyznaczonych wyłącznie dla nich: sanitariaty w budynku kasy biletów, sanitariaty w Ubikacji dworskiej z Konar, sanitariaty w Pawilonie wystawienniczym.
  6. W sanitariatach znajdują się pojemniki z płynem do obowiązkowej dezynfekcji rąk.

   

   

  §5

  1. Podstawą wejścia do Muzeum jest posiadanie ważnego biletu.
  2. Za wstęp do Muzeum ustanawia się ceny: 

   

 • Bilet wstępu ulgowy    8,00 zł 

 • Parking   5,00 zł 

   

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy  Zarządzenia Nr 44/2019 Dyrektora Muzeum Wsi Radomskiej z dnia 16.12.2019 roku.

   

  §6

  1. W Muzeum obowiązuje zakaz: niszczenia zieleni, palenia tytoniu, wchodzenia
   do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania, dotykania i dokarmiania zwierząt muzealnych, rozniecania ognia, wprowadzania psów bez smyczy i kagańca (nie dotyczy psów przewodników posiadających certyfikat potwierdzający status psa asystującego), wprowadzania psów na Zagrodę z Alojzowa.
  2. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających oraz naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

 

 

Kontakt z Muzeum w godz. 7.30-15.30 (od poniedziałku do piątku) telefonicznie: 48 332 92 81 lub e-mail: muzeumwsi@muzeum-radom.pl.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .