Zamknij

Dzień kobiet

Dzień kobiet

Nie ma złej okazji do świętowania- mawiają niektórzy. Dzień kobiet w  Polsce ma jednak negatywne konotacje. Jako, że zwyczaj hucznych obchodów tego święta upowszechnił się w PRL do dziś kojarzony jest z socjalistycznym dniem pracy. Tymczasem pierwszy dzień kobiet odbył się w 1909 r w Stanach Zjednoczonych po słynnych nowojorskich protestach kobiet domagających się równego traktowania w miejscu pracy. W rok później w Kopenhadze z inicjatywy Międzynarodówki Socjalistycznej ustanowiono święto, mające być wyrazem szacunku dla sufrażystek walczących o równouprawnienie kobiet. Szczęśliwie Polskę ominęły dziesięciolecia zmagań o prawa kobiet i zmianę ich pozycji w społeczeństwie. Już 28 listopada 1918 r. dekretem Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego kobiety otrzymały prawa wyborcze. Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego stanowił, że „ Wyborca do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci oraz Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele(lki)państwa posiadający czynne prawo wyborcze”. Niestety, to formalne zrównanie kobiet i mężczyzn przez długi czas nie przekładało się na  porządek życia społecznego, dyskryminujący kobiety poprzez utrwalone wzorce kulturowe. Socjalizm skupiał się na budowaniu nowego społeczeństwa robotniczo – chłopskiego, traktując równość płci jako rzecz oczywistą, sztucznie umieszczając kobiety w męskich rolach. Warto przypomnieć znane powszechnie wizerunki „kobiet na traktorach”. Nic więc dziwnego, że ta narzucona sztuczność wpłynęła w wielu przypadkach na utrwalenie tradycyjnych ról pełnionych w rodzinie. Wypełnianie tej tradycji stawało się w pewnym sensie protestem przeciwko nowym porządkom. Szczególnie jasno rolę kobiety w społeczności formułowały społeczności wiejskie, które już w dzieciństwie przygotowywały dziewczynki do zadań jakie miały pełnić w przyszłości. Wiązały się one przede wszystkim z pracą w gospodarstwie prowadzonym przez ojca, brata a z czasem męża i obowiązkami jakie kobieta miała przejąć jako gospodyni – prowadzenia domu, podtrzymywania więzi społecznych, a przede wszystkim bycia opiekunem dzieci i osób starszych. Praktycznie nie istniały wzorce pozwalające na realizacje kobiety poza rodziną, w sensie zawodowym i społecznym. Praca zawodowa kobiety wiejskiej traktowana była jako tymczasowa i podejmowana „z musu”, gdy ze względów finansowych zachodziła taka konieczność. Bardzo nieliczne były przypadki realizacji zawodowej kobiety, zaspokajania aspiracji naukowych, a jeśli występowały to zwykle wiązały się z wykluczeniem z lokalnej społeczności . Ten tradycyjny podział ról wpływał na nieobecność kobiet w sferze publicznej i ograniczaniu ich aktywności do rodziny. Współczesne kobiety wiejskie stają przed problemem pogodzenia licznych zadań wynikających z tradycji z nowymi wyzwaniami. Kobiety wiejskie realizują się w sferze zawodowej, a także społecznej o czym świadczy stopniowa feminizacja „sołtysowania”. Nadal jednak ich sytuacja jest zdecydowanie trudniejsza niż mieszkanek miast. Badające problemy  kobiet agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiły w 2007 r. Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich uświadamiając społecznościom trudną sytuacje kobiet zamieszkujących tereny wiejskie.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .