Zamknij

Drewniane sprzęty użytku codziennego

Drewniane sprzęty użytku codziennego

W wiejskich i małomiasteczkowych domach codzienna aktywność mieszkańców koncentrowała się wokół przygotowania pożywienia.

Do przechowywania produktów spożywczych, ich przyrządzania, konserwowania i podawania służyło wiele sprzętów. Składowano je głównie w komorze i przy urządzeniach ogniowych, gdzie były „pod ręką”. Poza domem, na terenie zagrody miejscem tradycyjnie dla nich przeznaczonym był spichlerz.

Dawniej starano się jak najwięcej przedmiotów wytwarzać we własnym zakresie, bez zlecania pracy rzemieślnikom. Podczas produkcji sprzętów i narzędzi bazowano na wiedzy przekazywanej przez starszych oraz na swoim własnym doświadczeniu. Wiedza ta była powszechna, a do wytwarzania obiektów często wystarczała tylko siekiera i nóż. Niektóre sprzęty wymagały użycia cieślicy do żłobienia, skoblicy do zdzierania czy ośnika do strugania i obrabiania drewna.  Duża lesistość kraju, a co za tym idzie dostępność drewna, sprzyjała szlifowaniu umiejętności.

Wykonanie prostych przedmiotów domowego użytku nie wymagało specjalistycznych umiejętności, posiadania szczególnych narzędzi i warsztatu. Ich wyrób nie mógł też łączyć się z długotrwałym i skomplikowanym przygotowaniem surowca. Do takich sprzętów należą: łyżki, łopaty do wkładania i wyjmowania chleba z pieca, niecki do wyrabiania ciasta i oparzania świń po uboju, szufle do nabierania zboża, stępy ręczne i nożne do produkcji kaszy.

Obiektami, zwracającymi uwagę swymi rozmiarami, były pojemniki zwane kazubami. Służyły do magazynowania produktów sypkich, jak zboże czy kasze. Robiono je z pnia drzewa, które poddawano wypalaniu i drążeniu.  

Bardziej skomplikowane przedmioty nabywano od rzemieślników. Należy tutaj wymienić przede wszystkim produkty bednarskie, jak klepkowe faski i beczki do przechowywania mięsa, masła czy kapusty. W domu niezbędna też była maselnica do wyrabiania masła oraz dzieża chlebowa, w której „dojrzewało” ciasto. Ze składanych deseczek sporządzano cebry i wiadra do nabierania wody.

 

 

Marcin Stańczuk

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .