Zamknij

Regulamin dla zwiedzających Muzeum Wsi Radomskiej

Od 1 kwietnia w Muzeum Wsi Radomskiej wprowadzony zostanie nowy regulamin dla zwiedzających

  1. Muzeum jest czynne dla zwiedzających:
Od Niedzieli Palmowej do 30 września
wtorek - piątek 9.00 – 17.00
sobota - niedziela 10.00 – 18.00
Od 1 października do Niedzieli Palmowej
wtorek - piątek 9.00 – 15.30
sobota - niedziela 10.00 – 15.00
  1. Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających:
1 stycznia
6 stycznia
Wielka Sobota
Niedziela Wielkanocna
Boże Ciało
15 sierpnia
1 listopada
11 listopada
24 grudnia
25 grudnia
3. W poniedziałki wstęp do Muzeum jest bezpłatny. Muzeum nie udostępnia do zwiedzania wystaw czasowych.
4. Zwiedzający może wejść na teren Muzeum po zakupieniu biletu wstępu. Na godzinę przed zamknięciem Muzeum kasa nie sprzedaje biletów.
5. Ceny biletów wstępu do Muzeum ustala Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej.
6. Do kontroli biletów upoważnieni są pracownicy Muzeum posiadający identyfikator.
7. Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:
- uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
- osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
- nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
- osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
- kombatantom.
8. Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:

- osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

- pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
- członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony zabytków (ICOMOS);
- dzieciom do lat siedmiu;
- posiadaczom Karty Polaka.
9. Zwiedzający mogą wykonywać zdjęcia plenerowe do celów niekomercyjnych. Obowiązuje zakaz wykonywania zdjęć we wnętrzach obiektów muzealnych.
10. Zdjęcia we wnętrzach muzealnych mogą być wykonywane tylko za zgodą Dyrektora Muzeum Wsi Radomskiej za opłatą określoną w obowiązującym cenniku.
11. Zwiedzający na terenie Muzeum mogą poruszać się tylko po wyznaczonych trasach i przebywać wyłącznie w obiektach udostępnianych do zwiedzania.
12. Na terenie Muzeum obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, spożywania alkoholu i przebywania osób w stanie nietrzeźwym.
13. Obowiązuje zakaz wjazdu samochodów prywatnych na teren Muzeum.
14. Zabrania się dotykania eksponatów muzealnych.
15. Zabrania się niszczenia zieleni (zrywania kwiatów, roślin ozdobnych, łamania gałęzi itp.).
16. Zabrania się głaskania, dotykania i dokarmiania zwierząt muzealnych.
17. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody spowodowane przez zwiedzających, którzy nie przestrzegają zasad określonych w „Regulaminie dla zwiedzających”, szczególnie w pkt od 11 do 16.
18. Muzeum jest chronione całodobowo.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21.11.1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5 poz. 24 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.06.2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz.U. z 2008 r. Nr 160 poz. 994).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .