Zamknij

Sakralny wymiar świata. Przedstawienia religijne w rzeźbie drewnianej

Sakralny wymiar świata. Przedstawienia religijne w rzeźbie drewnianej

Wystawa prezentowana jest od 19 maja 2016 r. do 31 października 2017 r. w Spichlerzu z Wilkowa

Wystawa zorganizowana ze zbiorów Muzeum Wsi Radomskiej

Komisarz wystawy: Aleksandra Żytnicka

Miejsce ekspozycji: Spichlerz z Wilkowa na terenie MWR

maj-listopad 2016 r.

W zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej znajduje się blisko czterysta prac snycerskich poruszających tematykę religijną. Zdecydowana większość z nich, to dzieła zaliczane
do nurtu tzw. współczesnej sztuki ludowej. Główna część kolekcji drewnianej rzeźby sakralnej powstała na przełomie lat 70. i 80. XX wieku w okresie intensywnego rozwoju aktywności artystycznej o charakterze ludowym. Składa się na nią przede wszystkim dorobek twórców pochodzących z regionu radomskiego, wśród których dominującą rolę odgrywają przedstawiciele kozienickiego ośrodka rzeźbiarskiego. Spomiędzy bardziej znaczących nazwisk w dziedzinie ludowej rzeźby, które figurują w zbiorach Muzeum, należy wymienić Stanisława Denkiewicza z Jedlni Kościelnej, Antoniego Barana z Opoczna, Stefana Ślażyńskiego ze Stanisławic oraz Zdzisława Purchałę z Kossowa. Wyjątkowe miejsce w tym gronie zajmuje postać Leona Kudły ze Świerży Górnych, którego wyniki twórczej pracy prezentowane były na całym świecie.

Stosunkowo niewielki fragment w stosunku do całości kolekcji ludowej rzeźby sakralnej stanowi grupa zabytkowych świątków, których datowanie sięga XIX wieku. Część z nich pochodzi z warsztatów cechowych, inne są dziełami anonimowych wiejskich snycerzy. Ta skromna reprezentacja dawnej rzeźby ludowej jest jednocześnie najcenniejszą częścią zbiorów i prezentuje sobą wartościowy materiał porównawczy dla wytworów ostatnich pokoleń rzeźbiarzy.

Na wystawę „Sakralny wymiar świata…” składają się rzeźbiarskie realizacje przedstawień religijnych będące w całości częścią kolekcji sztuki ludowej Muzeum Wsi Radomskiej. Wybór prezentowanych eksponatów pozwala na prześledzenie poszczególnych etapów rozwoju rzeźby ludowej od pełniących funkcje kultowe świątków po rozpatrywane jedynie w kategoriach estetycznych dzieła współczesnych rzeźbiarzy.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .