Zamknij

Album - "Oskar Kolberg 1814 - 1890"

Album -

Z okazji Roku Kolberga Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu wydało wyjątkową publikację - album zatytułowany Oskar Kolberg 1814 - 1890.

Z okazji Roku Kolberga Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu wydało wyjątkową publikację – album zatytułowany Oskar Kolberg 1814 – 1890. W wydawnictwie zaprezentowano materiały gromadzone przez wiele instytucji, muzeów, archiwów i bibliotek (Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Ogrodu Botanicznego i Pracowni Historii Botaniki im. J. Dyakowskiej UJ w Krakowie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie, Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Nepomucena w Przysusze, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze we Wrocławiu). W publikacji zaprezentowano również materiały ikonograficzne i archiwalia użyczone przez Hankę i Krzysztofa Kolberg oraz Irenę i Jerzego Grzybowskich.

Album biograficzny to popularne przedstawienie kolejnych etapów i najważniejszych epizodów z życia Oskara Kolberga. Ilustrowany dokumentami osobistymi, reprodukcjami XIX-wiecznych rękopisów, portretami Kolberga, jego rodziny i innych osób mu bliskich, związanych z nim przyjaźnią i współpracą, a także widokami miejsc ważnych w jego życiu prywatnym i w wędrówkach etnograficznych, przybliży go czytelnikom jako człowieka i uczonego.

Album Oskar Kolberg 1814 – 1890 został zrealizowany wspólnie z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga. Autorem opracowania tekstów i ilustracji jest Katarzyna Markiewicz, zaś opracowania graficznego Mateusz Kamieński / mateoo studio graficzne. Sponsorem publikacji jest Bank Spółdzielczy w Przysusze.

Książkę można zakupić (w cenie 40 zł) w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze oraz w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. W sprzedaży są również dostępne pamiątkowe kalendarze ścienne (w cenie 20 zł) wydane z okazji Roku Kolberga.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .