Zamknij

Wystawa "Obrazy tańca ludowego"

Wystawa

Muzeum w Przysusze zaprasza do obejrzenia wystawy „Obrazy tańca ludowego”.

Inspiracją do zorganizowania ekspozycji była działalność badawcza, naukowa, edytorska i artystyczna dr Grażyny Władysławy Dąbrowskiej, która należy do najwybitniejszych znawców polskich tańców ludowych. Jest etnochoreologiem, o najbardziej wszechstronnym dorobku wśród polskich reprezentantów tej subdyscypliny naukowej zajmującej się ludowymi i narodowymi tradycjami tańca. Jej osiągnięcia w zakresie działalności badawczej, edytorskiej, pedagogicznej i popularyzatorskiej decydują, iż jest postrzegana w kołach etnochoreologii europejskiej jako główna przedstawicielka i nadal aktywna nestorka etnochoreologii polskiej. Dr G. Dąbrowska jest pionierką tej dyscypliny naukowej w kraju, opracowała warsztat badawczy etnochoreografa oraz zrealizowała w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk wieloletnie badania terenowe we wszystkich regionach etnograficznych Polski. Jej liczne publikacje oraz bogate materiały dokumentacyjne stanowią wzorzec dla osób zajmujących się naukowo problematyką tańca ludowego oraz instruktaż dla artystów, animatorów i kierowników zespołów folklorystycznych. Obszarem szczególnie intensywnych zainteresowań, realizacji projektów naukowo-badawczych oraz przedsięwzięć pedagogiczno-artystycznych dr G. Dąbrowskiej była Warszawa oraz subregiony Mazowsza: Płockie, Mazowsze Południowe i Wschodnie oraz Kurpie Puszczy Białej i Zielonej.

Przez wiele lat opracowywała scenariusze i reżyserowała widowiska folklorystyczne m.in.: „Koncerty Mazowieckie” na Ogólnopolskich Festiwalach Folkloru w Płocku (1972-1979); „Wesele kurpiowskie” prezentowane m.in. na światowym festiwalu „Folklor 75” w Belgii; cykl koncertów ludowych zespołów regionalnych pt. „Pieśni ojczystej ziemi” w Filharmonii Narodowej w Warszawie (1991–1997).

W 1989 r. założyła Polskie Towarzystwo Etnochoreologiczne integrujące badaczy, instruktorów, działaczy amatorskiego ruchu artystycznego oraz miłośników tańca ludowego.

W dorobku naukowym posiada znaczące publikacje: Tańce Kurpiów Puszczy Zielonej (1967), Obrzędy i zwyczaje doroczne jako widowisko (1968), Folklor taneczny Mazowsza nad Świdrem (1975), Folklor na scenie (1977), W kręgu polskich tańców ludowych (1979), Wesele kurpiowskie ((1985), Tańcujże dobrze (1991), Leksykon. Taniec w polskiej tradycji (2005/2006) Taniec okrągły, monografia polskich tańców narodowych (2011) oraz liczne prace redakcyjne i artykuły w Biuletynie Polskiego Towarzystwa Etnochoreologicznego i w wydawnictwach zagranicznych.

Wystawa prezentuje ikonograficzną formę dokumentowania tradycyjnego folkloru tanecznego, począwszy od dziewiętnastowiecznych rycin i malarskich przedstawień tańca, poprzez plastyczne modele i materiały etnochoreologiczne z okresu międzywojennego, aż do artystycznych interpretacji tańca wykonanych przez malarzy, grafików oraz twórców ludowych i artystów nieprofesjonalnych. Odrębną grupę wizualnych przedstawień tematu wystawy stanowią materiały fotograficzne i wideofoniczne (filmowe) zapisy polskich tańców ludowych z wybranych regionów etnograficznych, sporządzane przez etnochoreologów, etnografów, animatorów i dokumentatorów folkloru tanecznego.

Na wystawie zaprezentowano przykładową dokumentację fotograficzną i filmową wykonaną w toku pionierskich, indywidualnych badań terenowych (m.in. na Mazowszu i Kurpiach) oraz długoletnich prac naukowych dr Grażyny Dąbrowskiej. Obecnie Jej archiwum - zdjęcia i filmy, zapisy w kinetografach i na taśmie magnetofonowej - stanowi ważną pozycję w zasobach dokumentacyjnych i kolekcji wizualnej, fotograficznej i filmowej Instytutu Sztuki PAN.

Taniec stał się również głównym tematem twórczości plastycznej Grażyny Dąbrowskiej, która swą wiedzę i doświadczenie etnochoreologa wyraziła w artystycznej formie gobelinów i kolorowych wycinanek, celnie oddających charakterystyczne cechy tytułowych tańców ludowych i narodowych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .