Zamknij

Relacja z 62. Dni Kolberegowskich w Przysusze

Relacja z 62. Dni Kolberegowskich w Przysusze

5 czerwca w Przysusze odbył się już po raz 62 przegląd tradycyjnego folkloru pod nazwą Dni Kolbergowskie. Jest to święto folkloru dedykowane wielkiemu Polakowi Oskarowi Kolbergowi, wybitnemu etnografowi, folkloryście i kompozytorowi urodzonemu w 1814 roku w Przysusze. Partnerem i współorganizatorem wydarzenia była Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”

W przeglądzie brali udział muzycy i śpiewacy ludowi z regionu radomskiego. Oceniani byli w 5 kategoriach: zespoły śpiewacze, kapele ludowe, instrumentaliści, soliści śpiewacy oraz „Mistrz uczeń”. Dni Kolbergowskie to także eliminacje z regionu radomskiego do Kazimierza nad Wisłą na Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych.

W czasie trwania przeglądu można było zaobserwować niepowtarzalną atmosferę. Występy kapel i solistów instrumentalistów odbywały się nie tylko w muszli koncertowej, ale także w całym parku, spotykać było można grających muzykantów, których otaczali wielbiciele muzyki ludowej. Można zauważyć, że Dni Kolbergowskie mają duże zainteresowanie wśród wykonawców i miłośników tradycyjnego folkloru oraz że bierze w nich udział coraz więcej młodych wykonawców.

W tym roku do występów zgłosiło się 23 zespoły śpiewacze, 17kapel ludowych, 18 solistów śpiewaków i 8 instrumentalistów. Oceniała ich Komisja w składzie: Adolf Krzemiński– folklorysta, prezes Towarzystwa Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” – przewodniczący, prof. dr hab. Piotr Dahlig – Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Anna Borucka-Szotkowska – Program II Polskiego Radia, Radiowe Centrum Kultury w Warszawie

Przeglądowi towarzyszyły warsztaty i kiermasz sztuki ludowej, pokaz i degustacja wyrobów pszczelarskich oraz potraw lokalnych przygotowany przez Koła Gospodyń Wiejskich.

O godz. 12 w miejscowym Domu Kultury odbyła się konferencja, na której referaty wygłosili: dr hab. Tomasz Nowak z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, mgr Izabela Kotlarska z Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu i dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka z Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

O godz. 17 ogłoszono wyniki przeglądu i wręczono nagrody. Laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach: zespół śpiewaczy „Mirowianki” z Mirowa Starego, Kapela Jana Tarnowskiego z Domaniowa, instrumentalista Jan Kmita z Przystałowic Małych, śpiewaczka Maria Siwiec z Gałek Rusinowskich. Prócz nagród otrzymali także statuetki z Oskarem Kolbergiem. Do Kazimierza wytypowano: Kapelę Wiesławy Gromadzkiej z Kamienia, Kapelę Józefa Wyrwińskiego z Korzyc, Zespół Obrzędowy „Ostałki” z Ostałówka, Zespół Śpiewaczy „Mirowianki” z Mirowa Starego, instrumentalistów: Zbigniewa Ciechowicza z Rdzowa i Ryszarda Wlazło z Kłudna oraz śpiewaczkę Krystynę Krajewską. Ponadto w Kategorii „Mistrz i Uczeń” Marię Siwiec z Gałek Rusinowskich z uczniami Agatą Korycką z Nieznamierowic i Leną Popińską z Gałek Rusinowskich oraz Krystynę Szewczyk z Żanetą Żaczek z Tymienicy Starej.

Przez cały dzień na tarasie Muzeum im. Oskara Kolberga odbywały się warsztaty plastyczne dla najmłodszych, prowadzone przez animatora kultury - p. Anetę Szwaczyk. Dzieci uczestniczące w zajęciach mogły kolorować przygotowane wcześniej pleksi ze strojami i zabawkami ludowymi, spróbować swoich sił w tkaniu na papierowych krosnach oraz składać z papieru kufry posażne.

Wydarzenie współorganizowane przez LGD „Razem dla Radomki” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Organizatorami 62 Dni Kolbergowskich w Przysusze byli:

Tomasz Matlakiewicz - Burmistrz Miasta i Gminy Miasto Przysucha

Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze

Dom Kultury w Przysusze

Muzeum Wsi Radomskiej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .