Zamknij

Regulamin dla zwiedzających Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2017

Dyrektora Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

z dnia 28 czerwca 2017 r.

REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

§1.

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy Muzeum im. Oskara Kolberga (zwanym dalej „Muzeum”).
 2. Muzeum jest czynne przez cały rok (z wyłączeniem dni wymienionych w pkt 5).
 3. Muzeum jest czynne dla zwiedzających w godzinach:

a) od 1 kwietnia do 30 września

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

sobota – niedziela 10.00 – 18.00

b) od 1 października do 31 marca

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

sobota – niedziela 10.00 – 15.00

 1. Muzeum jest czynne dla zwiedzających: w drugi dzień Świąt Wielkanocnych, 1 maja, 3 maja, 15 sierpnia, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia
 2. Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających: w Nowy Rok, 6 stycznia, w Wielką Sobotę, w Niedzielę Wielkanocną, Boże Ciało, 1 listopada, 11 listopada, w Wigilię, w pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia.
 3. Przebywanie na terenie Muzeum poza godzinami otwarcia wymaga zgody Kierownika Muzeum.
 4. Ekspozycje mogą być udostępniane poza godzinami otwarcia Muzeum wyłącznie za zgodą Kierownika.

§2.

 1. Muzeum może być zwiedzane indywidualne lub w zorganizowanych grupach .
 2. Wielkość grupy określa Muzeum w zależności od posiadanych możliwości i dostępności oferty.
 3. Ostatnie wejście do Muzeum możliwe jest najpóźniej na godzinę przed zamknięciem Muzeum.

§ 3

 1. Podstawą wejścia do Muzeum jest posiadanie ważnego biletu.
 2. Na godzinę przed zamknięciem Muzeum kasy nie sprzedają i nie wymieniają biletów wstępu.
 3. Bilet wstępu należy zachować do kontroli.
 4. Do kontroli upoważnieni są pracownicy Muzeum.
 5. W poniedziałki wstęp do Muzeum jest bezpłatny.
 6. Wysokość opłat za wstęp do Muzeum oraz inne świadczone usługi wprowadzane są odrębnymi zarządzeniami Dyrektora.
 1. Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:

1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie,

2) uczniom szkół, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

3) uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia,

4) uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia,

5) uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia,

6) uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia,

7) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

8) nauczycielom:

a) szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,

b) szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

c) szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,

d) uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:

– szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

– sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

– szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;

9) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

10) kombatantom.

8. Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:

 1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
 2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 4. dzieciom do lat siedmiu,
 5. posiadaczom Karty Polaka.

9. Osoby uprawnione do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum zobowiązane są do okazania stosownego dokumentu.

§4.

 1. Wykonywanie zdjęć wewnątrz Muzeum do celów niekomercyjnych jest bezpłatne.
 2. Wykonywanie zdjęć w celach komercyjnych (sesje ślubne, komunijne, itp.) są odpłatne według cennika.
 3. Szczególne potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania obiektów oraz ekspozycji muzealnych rozpatrywane są indywidualnie.
 4. Zwiedzający na terenie Muzeum mogą poruszać się tylko po wyznaczonych salach do zwiedzania z zachowaniem szczególnej ostrożności.

§5.

 1. W Muzeum obowiązuje zakaz:
 1. dotykania eksponatów i elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz,
 2. niszczenia zieleni (np. zrywania kwiatów, roślin ozdobnych, łamania gałęzi itp.), wokół Muzeum,
 3. palenia tytoniu,
 4. wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania,
 5. wprowadzania psów, kotów.
 1. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który: zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

§6.

 1. Zgody Dyrektora lub osoby upoważnionej wymaga:

a) prowadzenie działalności gospodarczej (w tym akwizycji).

 1. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji, organizowanych imprez oraz cen biletów zamieszczone są przy kasie biletów oraz na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum-radom.pl
 2. Za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum Kierownik nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmowane są w siedzibie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora w poniedziałki w godzinach 10.00 – 12.30, a także w formie pisemnej za pośrednictwem księgi skarg i zażaleń znajdującej się w budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze oraz elektronicznie za pośrednictwem adresu e:mail muzeumwsi@muzeum-radom.pl.
 4. Muzeum jest chronione całodobowo.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .