Zamknij

Niedzielne spotkania w Muzeum w Przysusze

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze zaprasza w każdą niedzielę wakacji na cykliczne wykłady przeznaczone dla grupy odbiorców, którzy zainteresowani są kulturą, sztuką, historią Przysuchy i regionu. Zajęcia w formie wykładu, projekcji filmów i dyskusji.

Niedziela 15 lipca 2018
Niedziela 22 lipca 2018

Niedziela 12 sierpnia 2018- prowadząca: Dominika Lefek

„Podróże Oskara Kolberga”

Dziś podróż to wygoda, a jak to wyglądało kiedyś? Jak dawniej podróżowano? Czym jest kufer walizkowy i do czego służył? Jak czytać stare mapy? Spotkanie przenosi w świat sprzed dwóch stuleci przy użyciu zabytkowego kufra podróżnego, wypełnionego elementami pobudzającymi zmysły: XIX-wiecznymi mapami, korespondencją oraz notatkami i szkicami
z podróży Oskara Kolberga.

Niedziela 29 lipca 2018
Niedziela 5 sierpnia 2018
– prowadząca: Katarzyna Markiewicz

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Dobra zabawa – gry i zabawki ludowe”. Ekspozycja prezentuje zabawki ludowe z kolekcji Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum Regionalnego
w Opocznie oraz Muzeum w Przysusze.

Wystawa ma charakter interaktywny – wśród eksponatów powstały stanowiska, przy których można zgłębiać tajniki zabawkarskich rzemiosł. Uczestnicy spotkania poznają ciekawostki dotyczące dawnych zabaw i gier, sposobu wytwarzania, oraz o ich pochodzeniu. W trakcie spotkania zaprezentowany będzie katalog wystawy „Dobra zabawa – gry i zabawki ludowe”, w którym zebrano informacje o zgromadzonych na wystawie eksponatach.

Niedziela 19 sierpnia 2018 – prowadząca: Agnieszka Zarychta-Wójcicka

„Przemysł i życie gospodarcze Przysuchy”

Uwarunkowania rozwoju przemysłu w okolicach Przysuchy, prezentacja miasta w aspekcie przemian gospodarczych.

Niedziela 29 sierpnia 2018 – prowadząca: Aneta Szwaczyk

„Malarstwo Antoniego Kolberga na tle polskiego malarstwa XIX wieku”

Dorobek artystyczny młodszego brata Oskara Kolberga, malarza portretów religijnych i scen rodzajowych, towarzysza wypraw folklorystycznych Oskara Kolberga po Mazowszu.

Niedziela, godzina 14.00, wstęp w cenie biletu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .