Zamknij

40 lat nagrody im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej"

40 lat nagrody im. Oskara Kolberga

Jubileuszowa wystawa w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.Ekspozycję można oglądać od 25 września do 30 grudnia 2015.

Wystawa z okazji jubileuszowej edycji Nagrody im. Oskara Kolberga przedstawia historię i znaczenie tego wyróżnienia oraz prezentuje twórczość kilkudziesięciu artystów w dziedzinie sztuki i rękodzieła ludowego, wybranych spośród licznego ogółu 708 laureatów. Przedstawia dzieła artystów określanych ludowymi, zarówno ze względu na miejsce ich realizacji twórczych, kontynuację tradycji rodzinnych czy lokalnych, jak też z powodu ich związku symbolicznego i mentalnego z ludowym dziedzictwem.

Okres czterdziestolecia przyznawania Nagrody im. Oskara Kolberga to czas wyraźnych zmian w twórczości ludowych artystów oraz pojawiającej się konieczności zweryfikowania pojęć twórczości i twórcy ludowego. Pomimo postępującej uniwersalizacji i powielania zjawisk kultury masowej, ciągle obecna jest potrzeba oryginalności i odrębności. Sztuka ludowa wyrosła z tradycji regionalnych, przekazywana kolejnym pokoleniom, twórczo modyfikowana i inspirująca, nadal gwarantuje różnorodność i bogactwo kultury.

Wyboru dzieł na wystawę w Muzeum w Przysusze dokonano według kryterium wartości artystycznych, indywidualizmu i typowości uwzględniając sposób i formę wypowiedzi twórców oraz zaakcentowanie osobowości i oryginalnych talentów. Wystawa prezentuje zatem wybitne dzieła sztuki, z zastrzeżeniem, że cechy formalne określające ich styl ludowy nie są tu najistotniejsze.

W tradycyjnej formie ekspozycyjnej przedstawiono wytwórczość laureatów w dwóch zakresach działalności. Pierwszy reprezentowany jest przez większość zgromadzonych na wystawie dzieł, świadczących o inwencji twórczej autorów, przede wszystkim w dziedzinie rzeźby, malarstwa i plastyki papierowej. Obok tych prac wystawiono muzealia z różnych dziedzin rękodzieła, które stanowią kontynuację dawnych wzorów i technik wytwarzania, angażują umiejętności wykonawcze i uzdolnienia artystyczne twórców ludowych oraz powstają jako rekonstrukcje reliktów, np. hafty, koronki, tkactwo, plastyka obrzędowa, kowalstwo, metaloplastyka, skórnictwo. Szczególnie obiekty z rękodzielniczych dziedzin sztuki ludowej stają się spopularyzowanymi elementami przemysłu pamiątkarskiego a w ostatnich latach nurtu mody na etno design, wciąż poszukującego w motywach ludowych nowych źródeł inspiracji dla wzornictwa przedmiotów użytkowych.

Uzupełnieniem ekspozycji o Nagrodzie i jej laureatach jest wystawa multimedialna „Dzieło Oskara Kolberga. Podstawa źródłowa i inspiracja” udostępniona zwiedzającym w ramach obchodów Roku Oskara Kolberga, która zawiera obszerne materiały z zakresu folkloru muzyczno-tanecznego, praktykowanego przez wielu dotychczasowych laureatów Nagrody „Za zasługi dla kultury ludowej”.

Na wystawie i w okolicznościowych publikacjach zaprezentowano prace laureatów, materiały ikonograficzne i archiwalia ze zbiorów:

Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie,

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,

Muzeum Regionalnego w Opocznie,

Muzeum w Łowiczu,

Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach,

Książnicy Płockiej w Płocku,

kolekcji prywatnych

oraz Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze i Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

Ekspozycja czynna czynna od 25. 09. 2015 r. do 30. 12. 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .