Zamknij

100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyńsku

100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyńsku

Jedna z najstarszych jednostek OSP w regionie obchodzi swój Jubileusz

W 2018 roku mija 100 lat od założycielskiego zebrania Ochotniczej Straży Ogniowej w Skrzyńsku.

Za oficjalną datę powołania skrzyńskiej Ochotniczej Straży Ogniowej przyjmuje się 23 kwietnia 1918 roku. Pierwszym prezesem jednostki został ksiądz Stanisław Chatłas (założyciel Ogniwa Strażackiego w 1916 r.), obowiązki naczelnika objął Bronisław Karwat. W 1919 roku przystąpiono do budowy remizy z salą „widowiskową”. Obiekt powstawał etapami do około 1926 roku. Większość prac związanych z jej budową, pokryciem blachą, malowaniem, transportem i wyposażeniem wykonali miejscowi rzemieślnicy oraz druhowie. Dużą aktywnością wykazali się Jan Cieślikowski i Stanisław Mirecki.

W latach 20. i 30. XX wieku jednostka osiągnęła wysoki poziom wyszkolenia bojowego. Druhowie odnosili liczne sukcesy podczas zawodów, zdobywali nagrody i wyróżnienia.

Na stanie straży w 1924 roku znajdowała się sikawka ręczna na czterech kołach, dwa węże tłoczne, 1 drabina, 2 tłumnice, 3 bosaki, 1 beczka i 4 wiadra. Cennym nabytkiem dla straży był dzwonek alarmowy przekazany w darze przez właścicielkę Janikowa Alicję Krasińską w 1931 roku. W 1937 roku z polecenia Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych OSP w Skrzyńsku otrzymała dwukołowy beczkowóz.

Funkcjonowanie straży ubarwiało życie społeczne, religijne i kulturalne Skrzyńska. Druhowie byli aktywni podczas świat religijnych, pełnili warty honorowe przy symbolicznym Grobie Chrystusa, brali udział w procesjach Bożego Ciała. Wspólnie z organizacją „Strzelec” i młodzieżą szkolną dbali o oprawę wszystkich ważnych uroczystości religijnych i patriotycznych w Skrzyńsku i okolicznych miejscowościach.

Skrzyńska straż na początku lat 30. wspierała powstawanie struktur Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego. Przy OSP zorganizowano niewielki konny oddział Przysposobienia Wojskowego, któremu przewodniczył Jan Zygadliński.

Wraz z wybuchem II wojny światowej władze okupacyjne zawiesiły działalność OSP. Po pół roku reaktywowano straż, wprowadzono zaostrzony regulamin, warty i dyżury z końmi.

Na pierwszym powojennym walnym zebraniu w 1948 roku wyłoniono prezesa OSP, którym został Józef Kusztal, wiceprezesem Stanisław Seta, gospodarzem Mikołaj Ciziel, skarbnikiem Józef Wrzesień, sekretarzem Antoni Seta. Aby zdobyć środki na zakup nowego wyposażenia jednostki lub reperację zdewastowanego sprzętu, organizowano zabawy taneczne, loterie i rozprowadzano „cegiełki”. Wszelkie działania druhów na tym polu spotykały się z życzliwością i hojnością społeczności Skrzyńska.

Kasę straży systematycznie zasilały wpływy za wynajem sali w remizie. Urządzano tu m.in. zabawy odpustowe, loterie, kwesty, przedstawienia, opłatki, zebrania i imprezy sylwestrowe. Salę wynajmowały teatry m.in. Koła Amatorów ze Skrzyńska, Przysuchy, Janikowa. Młodzież organizowała przedstawienia teatralne, wystawiała je w sąsiednich miejscowościach, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży biletów przeznaczała na budowę remizy. Aby zdobyć środki na zakup lub reperację zdewastowanego sprzętu, organizowano także loterie i rozprowadzano „cegiełki”. Przy urządzaniu zabaw bardzo ważną rolę odgrywała orkiestra i indywidualni muzycy, których straż angażowała na imprezy. Współpracowano z orkiestrami ze Skrzyńska, Radomia, Pomykowa, Broniowa, Stoczek. Często zapraszano niewidomego muzykanta Stanisława Stępniaka. W latach 60. i 70. na zabawach w Skrzyńsku grał Jan Przybyszewski z synem Stanisławem Przybyszewskim. W latach 80. zabawy organizowano sporadycznie. Zapraszano do gry: Janusza Mandeckiego (klawisze), Dariusza Motyla (gitara), Marka Wilka (gitara basowa) i Jerzego Sobieraja (perkusja). Na początku lat 90. straż organizowała zabawy w remizie niemal w każdą sobotę. Grał wówczas zespół „Roland” z Drzewicy lub muzycy z Pomykowa: Krzysztof Morawski, Adam Grabowski, Edward Seta i Paweł Siciarz. Nawiązano też współpracę z zespołem „Elan”, który tworzyli: Mirosław Pakosz (gitara), Witold Bykowski (gitara), Paweł Sucharski (gitara), Jacek Bursa (instrumenty klawiszowe), Paweł Falkiewicz (instrumenty klawiszowe) i Tomasz Wiśniewski.

Na początku lat 50. Straż pozyskała motopompę, zaś w następnym roku kupiła w Warszawie swój pierwszy samochód ciężarowy marki Opel Blitz. Pierwszym kierowcą jednostki został Zygmunt Szyszka. Po Oplu sprowadzono do OSP samochód Star „20” z jednostki wojskowej przy lotnisku w Radomiu, który służył Straży do 1983 roku. Wówczas jednostka otrzymała nieodpłatnie wóz bojowy Star „244”, który był w tym okresie jednym z najlepszym samochodów w powiecie. Druhowie podkreślali wydatną pomoc ówczesnego proboszcza ks. dr. Władysława Stefańskiego i Tadeusza Surmacza w pozyskaniu tego wozu do Skrzyńska. Obecnie na stanie OSP są trzy samochody: Jelcz z 1984 roku, Star „266” z 1981 roku, przekarosowany w 2010 roku oraz Tarpan Iveco z 1995 roku. Dwa ostatnie wozy zostały pozyskane w 2007 roku z Komendy Policji w Zgierzu.

W 1972 roku wdzięczne za ochotniczą służbę społeczeństwo Skrzyńska, ufundowało jednostce sztandar, który został udekorowany medalem „Za zasługi dla Ziemi Radomskiej”, a następnie Złotym Medalem Pożarnictwa. Podczas obchodów 70-lecie założenia straży uroczyście przekazano jednostce ten dar.

Przed kolejnym jubileuszem, 85-lecia, Zarząd niejednokrotnie przedstawiał postulat remontu remizy. Bez wsparcia z zewnątrz druhowie samodzielnie przystąpili do pracy. Pozyskano nowe pomieszczenie, w którym miała powstać Izba Pamięci OSP. Prace nadzorował Tadeusz Surmacz. Na uroczystości 85-lecia OSP w 2003 roku Urząd Miasta i Gminy w Przysusze ufundował straży nowy sztandar.

Nowy Zarząd OSP na czele z prezesem Stanisławem Szustką w 2005 roku rozpoczął starania o przeprowadzenie modernizacji i rozbudowy zaniedbanej remizy. Przed obchodami 90-lecia OSP rozpoczęto remont świetlicy, dobudowano drugi nowoczesny garaż od strony północnej, podniesiono dach, ocieplono budynek, rozpoczęto renowację poszycia dachowego. Przed budynkiem ułożono kostkę brukową i wykonano wjazd do garażu. Podczas uroczystości jubileuszowych dokonano poświęcenia wyremontowanej remizy oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy na remizie strażackiej. Podczas uroczystości debiutowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej włączył w 1997 roku Ochotniczą Straż Pożarną ze Skrzyńska do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. OSP w Skrzyńsku realizuje zadania wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej; są to zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także prowadzone na szeroką skalę działania profilaktyczne skierowane do społeczności Skrzyńska. Wzrastający potencjał gospodarczy związany z rozwojem miejscowości oraz ościennych wsi, podnoszenie poziomu życia ludności, stawia przed jednostką coraz trudniejsze zadania w zakresie zabezpieczenia pożarowego.

Zarząd kadencji 2015-2019 tworzą: Marcin Józwowiak – Prezes, Andrzej Józwowiak – Komendant, Janusz Sipa- Za-ca Komendanta, Marek Józwowiak – Sekretarz, Adam Łochowski – Skarbnik, Zdzisław Molik – Gospodarz, Leszek Majchrzak – Członek.

Fotografie ze zbiorów Danuty Regulskiej oraz Muzeum Regionalnego w Opocznie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .