Zamknij

Ziemia niczyja - ziemia nieznana

24 stycznia 2013 roku w Resursie Obywatelskiej w Radomiu odbyła się konferencja naukowa pod tytułem.: "Ziemia niczyja - ziemia nieznana". Na konferencji podsumowano badania na terenie wczesnośredniowiecznego grodziska Piotrówka

24 stycznia 2013 roku w Resursie Obywatelskiej w Radomiu odbyła się konferencja naukowa pod tytułem.: „Ziemia niczyja – ziemia nieznana”. Organizatorem sympozjum były: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia oraz Prezydent Miasta Radomia Andrzej Kosztowniak. Poruszona została tematyka schyłku starożytności i średniowiecza na ziemiach między Wisłą a Pilicą. Spotkanie koncentrowało się głównie na podsumowaniu badań dokonanych w roku 2012 na terenie wczesnośredniowiecznego grodziska Piotrówka oraz projektu skansenu archeologicznego, mającego powstać na tym obszarze. Poruszono także różne zagadnienia z zakresu archeologii, historii, kultury oraz przyrodoznawstwa Ziemi Radomskiej i miasta Radomia. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, a swą obecnością zaszczycili ją przedstawiciele środowisk kultury i nauki z całego kraju.

Poszczególne referaty opisały sytuację etniczną i kulturową na ziemiach polskich od schyłku antyku przez średniowiecze. Możliwe że w starożytności na Ziemi Radomskiej istniał ośrodek kultury wielbarskiej. Mógł on być powiązany ze szlakiem bursztynowym, a nawet jakaś odnoga szlaku mogła przebiegać przez nasz region. Przypomniane zostały koncepcje odnoszące się do etnogenezy Słowian. Współcześnie, większość naukowców skłania się ku koncepcji allochtonicznej mówiącej o przybyciu Słowian na teren Polski we wczesnym średniowieczu. Omówione zostały różnice i podobieństwa kulturowe między plemionami słowiańskimi zamieszkującymi ziemie dzisiejszej Polski. Wskazano na potencjalne kierunki migracji osadniczej na Ziemię Radomską z Małopolski lub z Mazowsza.

We wczesnym średniowieczu obszar w dolinie Mlecznej w najbliższej okolicy Piotrówki porastał las grądowy i ols. Wzniesienie, na którym później wzniesiono gród było wydmą. Po osiedleniu się tam ludzi prawdopodobnie w IX wieku dokonywano trzebieży lasu na potrzeby budowy budynków i miejsca pod uprawę roli. Z czasem rzeka stała się płytsza, przez co częściej wylewała, a tempo odpływu wód gruntowych stało się wolniejsze. Charakter doliny częściowo zmienił się na bardziej podmokły z roślinnością bagienno – nadwodną.

Początkowo ludność, która osiedliła się na Piotrówce nie wzniosła grodu, lecz żyła w luźnej osadzie. Zamieszkiwała ziemianki i zajmowała się rolnictwem, pasterstwem i różnorakim rzemiosłem. Jednym z nich był wyrób ceramiki. Znalezione artefakty garncarskie zdecydowanie wykazują powiązania z materiałem małopolskim. Za to analiza znalezionych monet wskazuje na przyporządkowanie regionu w okresie średniowiecza do północnej części Polski, w której jako środka płatniczego używano głównie monet. W części południowej, w której wcześniej operowano niemonetarnymi środkami płatniczymi stosowano także grzywny i siekańce.

Gród na Piotrówce wzniesiono prawdopodobnie w X wieku. Był okolony wałem skonstruowanym z drewna i ziemi. W jego obrębie zabudowa była luźna i najprawdopodobniej kilkakrotnie ulegała przebudowie. W grodzie nie mogło mieszkać wiele osób, raczej przebywała tu niewielka załoga zajmująca się ściąganiem danin i dbaniem o spokój i bezpieczeństwo okolicy. Nadal problematyczna jest lokalizacja kościoła pw św. Piotra. Nie wiadomo czy kościół był umiejscowiony na Piotrówce, czy w innej części Radomia. Jedna z hipotez mówi, że była to kaplica cmentarna założona na tym wzniesieniu już w czasach nowożytnych.

Z innych zagadnień przedstawiono stan badań dotyczących średniowiecznego opactwa benedyktyńskiego w Sieciechowie oraz wstępne wyniki badań wykopaliskowych na dziedzińcu kamienicy Deskurów przy rynku w Radomiu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .