Zamknij

Wystawa Chopin, bracia Kolbergowie, inspiracje w Muzeum Krajoznawczym w Łucku na Ukrainie

W Muzeum Krajoznawczym w Łucku na Ukrainie 28 maja 2010 roku otwarto zorganizowaną przez Muzeum Wsi Radomskiej wystawę \"Chopin, bracia Kolbergowie, inspiracje\". W Lucku wystawa będzie prezentowana do końca sierpnia.


W Muzeum Krajoznawczym w Łucku na Ukrainie 28 maja 2010 roku otwarto zorganizowaną przez Muzeum Wsi Radomskiej wystawę "Chopin, bracia Kolbergowie, inspiracje". W Lucku wystawa będzie prezentowana do końca sierpnia.
Uroczyste otwarcie wystawy zostało poprzedzone rozstrzygnięciem Konkursu dla młodzieży ukraińskiej. Uczniowie z I Muzycznej Szkoły w Łucku im. Fryderyka Chopina zaprezentowali utwory wielkiego kompozytora. Obecni mogli posłuchać narodowych przyśpiewek w wykonaniu Gani Pawliaszik ze wsi Widrici.
Wystawa jest pokłosiem konkursu plastycznego „Wizerunek Fryderyka Chopina i braci Kolbergów” ogłoszonego wśród młodzieży i twórców ludowych w Polsce i na Ukrainie.
Jest to opowieść o Fryderyku Chopinie oraz braciach Kolbergach, którzy byli sąsiadami – o ich fascynacjach, muzyce i dalszych losach. Fryderyk Chopin i jego muzyka wywarła niezatarty wpływ na twórczość i dorosłe życie Kolbergów. Zafascynowani osobowością oraz muzyką wielkiego pianisty odegrali niezwykle ważną rolę w budowaniu jego biografii. Chopin wpłynął na zainteresowania Kolbergów oraz kształtowanie ich osobowości.
Prace plastyczne, zdjęcia, kopie dokumentów pokazują wzajemne związki przyjaźni pomiędzy dwoma ważnymi dla Polski i kultury światowej rodami Chopinów i Kolbergów. Rody te na początku XIX wieku należały do intelektualnej elity będącej pod zaborami Polski. Tak Fryderyk Chopin jak i Oskar, Wilhelm i Antoni Kolbergowie poświęcili swój talent i życie na promowanie kultury narodu polskiego. Rozumieli, że zachowanie tradycji jest ważne dla istnienia zniewolonej Ojczyzny.
Prace konkursowe twórców ludowych oraz młodzieży pozwoliły na utworzenie łącznika pomiędzy kulturami – tej sprzed 200 lat i obecnej kultury ludowej, która była źródłem fascynacji zarówno dla Chopina jak i Kolbergów.
Autorzy wystawy podkreślili rolę jaką Oskar Kolberg odgrywa w nauce i kulturze Ukrainy. Na wystawie pokazano wydane drukiem wyniki badań naukowych nad folklorem Wołynia, jakie w połowie XIX wieku prowadził ten wielki badacz.
Nekrolog żałobny Oskara Kolberga dla Fryderyka Chopina był źródłem inspiracji dla twórców wystawy. Oskar Kolberger napisał: „A teraz, kiedy ostatnia nić wiążąca go do życia pękła, a struny jego arfy zamilkły na zawsze, czyliż znikąd dla nas pozostałych nie zejdzie pociecha? Czyliżby ten cudowny zdrój muzyki miał wyschnąć bezpowrotnie? - Nie! bo ulatując ku krainie, do której za życia wzdychał, jako promienny ślad po sobie rzucił z wieńca swego garść kwiatów na tę ziemię, sobie ku chwale, a nam ku osłodzie. Do nich więc, do nieśmiertelnych dzieł jego niech się zwróci, kto teraz ulgi w smutku pragnie; niechaj zasiędzie do fortepianu, niech otworzy księgę jego zadumań, a za dźwiękiem instrumentu każda nuta odpowie mu: Zaprawdę, przyjacielu, porzuć tę żałobę - Chopin nie umarł!”
Słowa Kolberga okazały się prorocze. Chopin nie umarł, gdyż dzięki swojej muzyce sławi Polskę i jej kulturę na całym świecie do dnia dzisiejszego.
Wystawa to część projektu „Chopin a Kolbergowie – wizerunek pianisty”, realizowanego w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Fryderyk Chopin 2010 – Promesa”. Projekt otrzymał Patronat Honorowy Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Prezydenta Miasta Radomia Andrzeja Kosztowniaka.
Wystawa została zrealizowana przy współpracy z Muzeum Krajoznawczym w Łucku, Stowarzyszeniem Kultury Polskiej na Wołyniu, im. Ewy Felińskiej oraz Wydziałem Kultury i Turystyki Wołyńskiej Administracji Obwodowej. Projekt cieszy się poparciem Konsulatu RP w Łucku.
Anna Wójcik

Dofinansowano
ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .