Zamknij

Święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

Święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

Październik w tradycji Kościoła katolickiego poświęcony jest modlitwie różańcowej. Na 7 października przypada święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

Październik w tradycji Kościoła katolickiego poświęcony jest modlitwie różańcowej. Na 7 października przypada święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, które częściej nazywane jest świętem Matki Boskiej Różańcowej. Kult Bożej Rodzicielki od wieków był silnie rozpowszechniony zarówno w kulturze elit jak i wśród chłopów. Świadczy o nim wiele zwyczajów, które przez wieki na trwałe wpisało się w oficjalną obrzędowość Kościoła. Znaczniejsze święta przez lud obchodzone były nadzwyczaj uroczyście, niekiedy poprzedzała je wigilia lub post[1]. O szczególnym kulcie Maryi w Polsce świadczy fakt istnienia tu ponad siedmiuset sanktuariów, a liczne kapliczki i figury, które można spotkać przy drogach lub zagrodach; budowane niekiedy jako wota lub umiejscawiane w ścianach domów trwale wpisały się już w krajobraz polskiej wsi[2].

Według tradycji początki modlitwy różańcowej przypisuje się św. Dominikowi[3], który z rąk Matki Boskiej miał otrzymać różaniec, który w przedstawieniach ikonograficznych stał się jednym z jego atrybutów[4]. Sama Maryja przedstawiana była niekiedy wraz ze św. Dominikiem[5]. Właściwe początki tego święta związane są z osobą bł. Alana de la Roche, który założył pierwsze bractwo różańcowe[6]. Rozpowszechnienie święta związane było ze zwycięstwem koalicji państw chrześcijańskich – Ligi Świętej nad Turkami w bitwie morskiej pod Lepanto w Zatoce Korynckiej, która miała miejsce w 1571 roku. Sukces przypisano wstawiennictwu Maryi, do której kierowano modlitwę różańcową. Na pamiątkę papież Pius V, który doznał wizji przedstawiającej pomyślny dla chrześcijan przebieg walki, ustanowił 7 października święto Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej, a jego następca Grzegorz XIII przemianował je na Matki Boskiej Różańcowej[7].

W Polsce odległą tradycję mają bractwa różańcowe. Już od XVII wieku funkcjonowały one także w wielu wiejskich parafiach regionu radomskiego. Również współcześnie działa wiele kółek różańcowych, które zrzeszają zazwyczaj kobiety zainteresowane rozwojem duchowym. Żadna z chałup chłopskich nie mogła obyć się bez wizerunku lub figury Maryi, w tym także przedstawianej z różańcem. Przykłady sztuki tego typu znajdują się w zbiorach naszego Muzeum.


[1] W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Warszawa 1998, s. 19.

[2] M. Oleszkiewicz, Kapliczki z wizerunkiem Matki Boskiej jako ludowa forma kultu maryjnego, [w:] Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki społecznej, kulturowej i religijnej pamięci, red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Lublin 2011, s. 197-198.

[3] Ibidem, s. 18.

[4] W. Niewęgłowski, Leksykon świętych, Warszawa 1999, s. 128. Różańcowej,

[5] Więcej o przedstawieniach Matki Boskiej zob. Maria Mater Misericordiae, katalog wystawy, Kraków 2016, s. 184-186.

[6] W. Zaleski, op. cit., s. 18.

[7] H. Hoever, Żywoty świętych pańskich, Olsztyn 1998, s. 365.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych