Zamknij

Publikacja o wkładzie rodziny Dembińskich herbu Rawicz i Nieczuja w rozwój przemysłu w dobrach ziemskich Przysucha w XIX wieku

Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku, [Tom. VIII, red. W. Puś, J. Kita, Łódź 2010] to zbiór rozpraw wygłoszonych podczas konferencji pt. „Ziemiaństwo wobec industrializacji ziem polskich w XIX i XX wieku”, zorganizowanej w ubiegłym roku przez Katedrę Historii Społeczno-Gospodarczej Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.

Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku, [Tom. VIII, red. W. Puś,
J. Kita, Łódź 2010] to zbiór rozpraw wygłoszonych podczas konferencji pt. „Ziemiaństwo wobec industrializacji ziem polskich w XIX i XX wieku”, zorganizowanej w ubiegłym roku przez Katedrę Historii Społeczno-Gospodarczej Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Tom obejmuje ponad 20 tekstów autorstwa historyków z ośrodków uniwersyteckich i akademickich oraz muzeów w Kielcach, Przysusze i Opatówku. Wiodącym tematem rozpraw jest udział ziemiaństwa w procesie uprzemysłowienia ziem polskich w XIX i XX wieku (do 1939 r.).
Na stronach 77-91 opublikowany został artykuł dr Agnieszki Zarychty-Wójcickiej z Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze pt. „Wkład rodzin Dembińskich herbu Rawicz i Nieczuja w rozwój przemysłu w dobrach ziemskich Przysucha w XIX wieku”. Autorka omówiła w nim najbardziej spektakularne i znaczące w skali Staropolskiego Okręgu Przemysłowego dokonania tej rodziny na przełomie XVIII i XIX wieku. Na bazie miejscowych rud żelaza „pracowały” w tym okresie okolicach Przysuchy liczne kuźnice, drutarnia, szabelnia, rusznikarnie, wielkie piece hutnicze, a w późniejszym okresie pudlingarnie, fryszernie, odlewnie i walcownie blachy. W materiale zwrócono uwagę na zabiegi Dembińskich mające na celu ochronę ich stanu posiadania - działania interesujące w aspekcie zmieniającej się sytuacji gospodarczej pod zaborami. Artykuł zawiera niepublikowany dotychczas materiał źródłowy- Instrukcje gospodarcze dla sztygara kopalni rudy żelaznej w Przysusze, z 1857 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .