Zamknij

Przegląd filmów Etnologicznych Łódź 2011

W dniach 29-30 marca 2011 roku w Łódzkim Domu Kultury odbył się Przegląd Filmów Etnologicznych. Wydarzenie zorganizowali wykładowcy i studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz pracownicy placówki, gdzie zaprezentowano obrazy.

W dniach 29-30 marca 2011 roku w Łódzkim Domu Kultury odbył się Przegląd Filmów Etnologicznych. Wydarzenie zorganizowali wykładowcy i studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz pracownicy placówki, gdzie zaprezentowano obrazy. Przegląd spotkał się z dużym zainteresowaniem, a swą obecnością zaszczycili go przedstawiciele środowisk kultury i nauki, między innymi delegacja Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.
Zaprezentowane filmy cechowało bogactwo poruszanej tematyki i zróżnicowanie konwencji. Autorzy ukazali zarówno polską wieś, jak i miasto, oprócz chłopa polskiego prezentując również mniejszości etniczne Cyganów i Żydów. Wykraczali jednak daleko poza granice kraju, ponieważ przedstawiali nie tylko kulturę ludową Ukrainy, ale także plemiona Indian obu Ameryk oraz mieszkańców afrykańskiej pustyni. Filmy przybliżały historię lokalnych społeczności, wytworzone przez nie tradycje rzemieślnicze, zwyczaje i formy świętowania rodzinnego i dorocznego. Widzowie mogli dowiedzieć się w jakich okolicznościach, a także pod wpływem jakich impulsów i przyczyn odbywały się tak różne procesy, jak leczenie, nauka śpiewu i gry na instrumentach, czy artystyczne sypanie piaskiem.
Autorzy tworząc swe dzieła korzystali z wielu konwencji. Stosowano formę klasycznego wywiadu terenowego, biernie obserwowano zaistniałą sytuację, jak też decydowano się na współuczestnictwo, niejednokrotnie w niebezpiecznych działaniach inicjowanych przez filmowych bohaterów. Filmy ukazywały cały proces planowania, przygotowań i przebiegu etnograficznych podróży, przyjmowały kształt warsztatów i odtwórstwa historyczno-kulturowych fenomenów. Obrazy przedstawiano także w formie animacji.
Pomiędzy projekcjami autorzy filmów i oglądający dyskutowali o ważności poruszanych tematów oraz warsztacie etno - filmowca. Dla zainteresowanych informacje o tym „jak się robi film” były ważne z tego względu, że jest on doskonałym źródłem, który w sposób o wiele pełniejszy niż np. zapis na dyktafonie rejestruje i ukazuje zaistniałe zjawisko kulturowe.

Marcin Stańczuk

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .