Zamknij

Piotrówka. Pamięć rodowodu

24 stycznia po zakończeniu konferencji naukowej zatytułowanej "Ziemia niczyja - ziemia nieznana" odbyło się uroczyste otwarcie wystawy "Piotrówka. Pamięć rodowodu".

24 stycznia po zakończeniu konferencji naukowej zatytułowanej „ Ziemia niczyja – ziemia nieznana” odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Piotrówka. Pamięć rodowodu”. Przybyłych powitał Dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego Adam Zieleziński , a słowo wstępne wygłosili Prezydent Miasta Radomia Andrzej Kosztowniak Wicemarszałek Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk oraz Dyrektor IAiE PAN profesor Andrzej Buko. Obszerny komentarz merytoryczny do wystawy, będący wprowadzeniem w historię prac archeologicznych w Radomiu przedstawiła Małgorzata Cieślak – Kopyt - kierownik Działu Archeologii Muzeum.

Założeniem wystawy była prezentacja osiągnięć wykopalisk archeologicznych oraz wyników najnowszych badań na terenie grodu i okolicznych osiedli rozwijających się w IX – XV wieku nad Mleczną. Pokazano najciekawsze obiekty pozyskane w trakcie prac prowadzonych przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN w latach 1959 – 1974 oraz aktualnie trwających prac wykopaliskowych (2009 – 2012). Warstwę ilustracyjną ekspozycji tworzą plansze przedstawiające przemiany krajobrazu okolic grodu, jego zabudowę, stroje mieszkańców, ich codzienne zajęcia ale także rozrywki. Dla etnografów najważniejszą częścią ekspozycji są z pewnością przedmioty powiązane z szeroko rozumianym rzemiosłem: wyroby kowali, rogowników , bednarzy i garncarzy z okresu państwa pierwszych Piastów. Obserwacja eksponatów pozwala na prześledzenie stosunkowo nikłej ewaluacji narzędzi i wyrobów, które w zbliżonych formach użytkowane były jeszcze w wieku XIX przez mieszkańców radomskiej wsi. Szczególnie widoczne jest to w przypadku wyrobów garncarskich, które ze względu na swój walor użytkowy przetrwały w niezmienionej formie do czasów współczesnych.

Warto wspomnieć o towarzyszącym ekspozycji wydawnictwie opatrzonym wstępem wspomnianego profesora Andrzeja Buko oraz zawierającym artykuły dotyczące dawnych i współczesnych badań na Piotrówce autorstwa dr Barbary Fuglewicz i dr Macieja Trzecieskiego. Publikacja zawiera obszerne noty katalogowe ponad 280 zabytków wraz z fotografiami.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .