Zamknij

Muzeum Otwarte na Edukację

W dniach 9-11 września 2011 r. na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni odbyła się I edycja seminarium „Muzeum Otwarte na Edukację”, realizowanego przez Muzeum Wsi Kieleckiej. Głównym celem realizatorów projektu jest zwrócenie uwagi na potencjał edukacyjny polskich muzeów typu skansenowskiego oraz otwarcie dyskusji nad możliwościami jego wykorzystania.
Seminarium skierowane było do pracowników działów edukacji muzeów typu skansenowskiego, jednak uczestniczyli w nim również nauczyciele i pedagodzy niezwiązani bezpośrednio z muzealnictwem.
Program seminarium obejmował warsztaty dotyczące tworzenia ścieżek edukacyjnych w skansenie oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność kulturalną, a także warsztaty zrealizowane w czterech grupach tematycznych, takich jak: „Tworzenie oferty edukacyjnej dla rodzin z dziećmi”, „Innowacyjne metody pracy z dziećmi w zakresie edukacji artystycznej”, „Metody pracy z młodzieżą gimnazjalną”, „Tworzenie oferty edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych”. Organizatorzy sami dokonali podziału uczestników seminarium na wyżej wymienione podgrupy tematyczne. Osobiście uczestniczyłam
w warsztatach poświęconych metodom pracy z młodzieżą gimnazjalną. Ponadto, drugiego dnia seminarium odbyła się wizyta studyjna w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie.
Uczestnicy seminarium dzieląc się własnymi doświadczeniami w działaniach edukacyjnych, w licznych rozmowach i dyskusjach koncentrowali się przede wszystkim na zagadnieniach związanych ze specyfiką edukacji muzealnej, zwracając szczególną uwagę na poszukiwanie inspiracji do tworzenia nowych rozwiązań w pracy z różnymi typami publiczności muzeów typu skansenowskiego.
Jak wynika z doświadczeń pracowników Małopolskiego Instytutu Kultury, jedną z metod, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i popularnością wśród znacznej części odbiorców muzeum, jest tzw. ścieżka edukacyjna. Ścieżka edukacyjna może przybrać różne formy - wszystko zależy od pomysłowości twórców, zakresu tematycznego i ograniczeń terenowych. Wśród najpopularniejszych wymienić można ścieżki historyczne, literackie, wirtualne, gry miejskie, terenowe, planszowe czy tzw. questing’i. Ścieżka edukacyjna może być wyborem pewnych tematów, wiadomości dotyczących danego zbioru muzealnego, może być dopowiedzeniem pewnych informacji, czy też rodzajem wtajemniczenia, poprzez udostępnienie informacji na co dzień niedostępnych. Zastosowanie odpowiedniej narracji dopasowanej do danego odbiorcy, może wzbudzić uczucia empatyczne, a tym samym pozwolić odbiorcy na utożsamienie się z bohaterami poznawanych historii, czy też nabrania indywidualnego stosunku do historycznych, często odległych wydarzeń. Ścieżka edukacyjna to ciekawa alternatywa do tradycyjnego oprowadzania po ekspozycji muzeum, zaś, jeśli zawiera w sobie elementy wyżej wymienionego questing’u (a więc opiera się na poszukiwaniu, dociekaniu) z powodzeniem łączy w sobie cele edukacyjne jak i rozrywkowe. Przyjęcie takiej formy poznawania ekspozycji zmusza do aktywnego uczestniczenia w muzealnej przestrzeni, a dobrze przemyślana, zaplanowana i zrealizowana ścieżka edukacyjna może nie tylko odkrywać przed uczestnikami nowe obszary wiedzy, ale także rozbudzić ciekawość do dalszych, samodzielnych poszukiwań.
Warsztaty w grupach tematycznych rozpoczęły się wspólnym zdefiniowaniem przez uczestników seminarium charakterystyki, potrzeb i wymagań adresata – w tym przypadku młodzieży gimnazjalnej, jak również próbą zidentyfikowania problemu z odbiorem przez ten typ użytkowników zakresu tematycznego muzeum. Usystematyzowanie zebranych w ten sposób informacji, popartych w głównej mierze doświadczeniem w codziennej pracy, stanowiło podstawę do dyskusji oraz wspólnego wypracowania innowacyjnych metod i form pracy z młodzieżą gimnazjalną.
Postępujące zmiany społeczno – ekonomiczne, coraz szybszy postęp techniczno-informatyczny, a także formy aktywności, uczestnictwo w szeroko pojętej kulturze i zainteresowania młodzieży niewątpliwie determinują konieczność uwzględnienia w pracy z młodzieżą wszelkich technik multimedialnych. Ograniczenia czasowe warsztatów nie pozwoliły na dokładną analizę wszystkich technik multimedialnych, dlatego skoncentrowane zostały na zagadnieniu fotografiki.
Wykorzystanie aparatu fotograficznego podczas warsztatów muzealnych stanowi pomost między nowoczesnością a tym co dawne, umożliwia przekazywanie wiedzy na, często niełatwe tematy w sposób przystępny i ciekawy, a tym samym pozwala wzbudzić zainteresowanie młodzieży. Aparat fotograficzny czy też obraz jako taki, daje duże możliwości przy tworzeniu konkretnych ćwiczeń stosowanych podczas warsztatów muzealnych, jak i wszelkich przedsięwzięć edukacyjnych na terenie muzeum. Prowadzone w ten sposób zajęcia niewątpliwie zawierają elementy animacji kultury, ponieważ, zgodnie z jej założeniami, pozwalają na odnajdywanie i uruchamianie sił twórczych i kreatywności tkwiących w każdym człowieku, a także wymagają od młodzieży zaangażowania, aktywności oraz samodzielności w myśleniu i działaniu. Interaktywny charakter tego typu zajęć pobudza wielostronną aktywność młodzieży, a więc nie tylko intelektualną czy werbalną, ale także emocjonalną, sensoryczną czy motoryczną. Interaktywność to bardzo ważna cecha edukacji nieformalnej, która kojarzona z wypoczynkiem i rozrywką, pozwala stworzyć podczas zajęć specyficzny klimat sprzyjający współpracy z grupą, a tym samym realizacji celów zajęć.
Edukacja muzealna pełni ważną rolę w ogólnym procesie dydaktyczno – wychowawczym każdego człowieka, dlatego spotkania edukatorów muzealnych, nauczycieli i pedagogów, wymiana doświadczeń, poszukiwanie nowych rozwiązań i inspiracji mają niezaprzeczalne znaczenie dla wyłaniania i upowszechnienia twórczych i kreatywnych pomysłów na zajęcia edukacyjne w muzeach.
Paulina Biesel

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .