Zamknij

Muzea w edukacji. Formy współpracy muzeów ze współczesną szkołą

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zorganizowało konferencję naukową pt. „Muzea w edukacji. Formy współpracy muzeówze współczesną szkołą”. Konferencja odbyła się na terenie Muzeum, w dniach 6-7 października 2011 roku w Pałacu z 1853 roku. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak.
Edukacja muzealna często postrzegana jest jako niewielki dodatek do nauczania szkolnego. Posiada jednak ważną zaletę – umożliwia rozwijanie zdolności i umiejętności, których szkoła nie jest w stanie wystarczająco rozwijać. Uczestnicy konferencji, muzealnicy, edukatorzy muzealni, pedagodzy oraz nauczyciele, mieli możliwość zapoznania się i wymiany doświadczeń w praktyce edukacyjnej w muzeach. Wspólnie dążyli do wypracowania formuły organizacji międzymuzealnych przedsięwzięć edukacyjnych, które spełniałyby oczekiwania nauczycieli w procesie nauczania.
W ciągu dwóch dni, przedstawione zostały działania edukacyjne, realizowane przez muzea techniczne, etnograficzne, przyrodnicze i skansenowskie. W większości oferty te skierowane do licznego grona odbiorców, obejmując prawie wszystkie grupy wiekowe, dostosowane i wyspecjalizowane do potrzeb i oczekiwań uczestników. Wśród różnorodnych działań edukacyjnych znajdowały się lekcje muzealne, warsztaty plastyczne, gry, zabawy, zajęcia ze scenkami parateatralnymi, wycieczki.
Edukatorzy przedstawiając swoje działania w muzeach, zwracali uwagę, by lekcje i warsztaty były czymś innym niż poświęcone temu samemu tematowi zajęcia w szkole. Muzeum jako szczególnie ciekawa przestrzeń, nie może nudzić. Dlatego też dużą rolę powinna odgrywać osoba prowadząca zajęcia, by pokazać muzeum, jako miejsce ciekawych zadań i problemów. Zadając pytania pobudza w ten sposób do aktywności i działań praktycznych, zwraca uwagę na problem i nawiązuje rozmowę z uczestnikami. W uczniach w ten sposób buduje się poczucie, że sami współtworzą zajęcia, w których uczestniczą.
Zauważono że, działalność edukacyjna w muzealnictwie odgrywa coraz poważniejszą rolę. W ostatnich latach można zauważyć jak dynamicznie rozwija się edukacja muzealna i jak różne formy przybiera. Ważne są również relacje między muzeami a instytucjami kształtującymi młodych ludzi.
Edukatorzy muzealni w wypełnianiu swych zadań muszą wykazać się kreatywnością. Często praca jest ich pasją. Podczas konferencji poruszone zostały istotne zagadnienia braku szkoleń, kursów, które umożliwiałyby pracownikom muzeów doszkalania się w zakresie edukacji muzealnej oraz pedagogiki muzealnej.
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprezentowało pokazy edukacyjne i zajęcia interaktywne pt. „Jesień na wsi”. Warsztaty te skierowane są do dzieci i młodzieży. Na poszczególnych stanowiskach zaprezentowano: młócenie cepami, młocarniami ręcznymi i mechanicznymi, tradycyjne metody czyszczenia ziarna, przemiał ziarna, smażenie powideł, kiszenie ogórków i kapusty oraz tradycyjne sposoby przetwórstwa owoców, warzyw i grzybów.
Michalina Grzeszczyk

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .