Zamknij

Joanna Grobosz - Bonfire Night

Wigilia Świętego Jana zwana jest w Irlandii "Bonfire Night" lub "Oiche an teine chnaimh", rzadziej "Teine Feil Eoin". Podobnie jak w pozostałej części Europy tak i tutaj w tę noc rozpalano ognie, tak zwane "Bonfire" (nazwa pochodzi od wrzucanych do ogniska kości, prawdopodobnie przeżytku celtyckiego rytuału). Na kilka dni przed nocą "Bonfire" dzieci zbierały chrust; gromadzono drewno, torf, odpadki - słowem wszystko co, można było dorzucić do ogniska. Młodzież chodziła od domu do domu prosząc o rozpałkę i biada temu, kto odmówiłby choć odrobiny drewna. Zdarzało się bowiem, że skąpcowi w tę noc ginęła spora część opału, a jego imię było napiętnowane aż do następnej nocy "Bonfire". Ci zaś, którzy hojnie obdarowali proszących, zyskiwali błogosławieństwo na cały rok. O zmierzchu gromadzono się wokół stosu (ustawianego zwykle na skrzyżowaniu dróg, na wzgórzu lub w innym miejscu publicznym), a najbardziej szanowany mieszkaniec wsi lub miasta rozpalał ogień wygłaszając tradycyjną modlitwę: "Ku czci Boga i Świętego Jana, za owocność plonów i pracy naszej, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen" ("In onoir do Dhia agus do Naomh Eoin, agus chun toraidh agus chun tairbhe ar ar gcur ar ar saothar, in ainm an Athar agus an Mhic agus an Spirid Naoimh, Amen.").Chodząc wokół ogniska należało zmówić Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario, trzy lub dziewięć razy (w mitologii celtyckiej 3 była cyfrą szczęśliwą a 9 jako trzykrotność trójki - cyfrą magiczną) i pięć dziesiątek różańca. Po zakończeniu religijnej części wieczoru rozpoczynały się tańce i śpiewy. Przy ognisku snuto także opowieści. Ogień "Bonfire" miał magiczna moc. Trzykrotne przeskoczenie nad ogniskiem zapewnić miało zdrowie i powodzenie, a także ochronę przed wypadkami i spojrzeniem rzucającym urok. Dziewczęta wierzyły, że przechodząc nad skrajem ogniska wywróżą sobie dobrego męża, a kobiety spodziewające się dziecka, że będą miały łatwy poród. Dym z "Bonfire" unoszący się nad polem traktowany był jako zapowiedź obfitych zbiorów. Ochronie plonów miało służyć wetknięcie płonącej gałęzi z "Bonfire" na polu, rozsypanie popiołu z ogniska lub obejście pola z zapaloną od dużego ognia pochodnią. Gdyby jednak komuś udało się wykraść poświęcony popiół z pola przed wschodem słońca, mógłby go użyć do rzucenia uroku. Ochronną mocą "Bonfire" starano się objąć także bydło. W tym celu należało zatknąć płonącą gałąź na pastwisku. Popiół lub węgiel z ogniska przechowywano w oborze by chroniły krowy i mleko przed urokiem. W tym samym celu uderzano zwierzęta opaloną gałązką i rysowano węglem znak krzyża nad drzwiami obory. Popiół z "Bonfire"z wodą znany był jako lekarstwo na rozmaite dolegliwości, tak dla bydła jak i ludzi. Drewno lub bryłkę torfu z dużego ogniska dorzucano do ognia domowego by życie domowników było spokojne i dostatnie. Kto zaś tego nie uczynił mógł się spodziewać niezbyt miłych konsekwencji - drobnych dolegliwości i pecha. Ogniska "Bonfire" płonąć miały aż do świtu, dopiero po wschodzie słońca ogień wygaszano i udawano się do domów. Czerwcowa noc na Zielonej Wyspie dobiegała końca. Ten opis zwyczajów Bonfire Night i innych świąt irlandzkich znaleźć można w książce Kevina Danaher pt. "The Year in Ireland. Irish calendar customs."

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .