Zamknij

"Jest" wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Trzydziestolecie pracy twórczej Barbary Polakowskiej.

Bardzo wielu gości uczestniczyło w wernisażu wystawy \"Jest” Barbary Polakowskiej zorganizowanym 9 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Ekspozycja uświetnia trzydziestolecie pracy twórczej znanej radomskiej fotografki i naszej współpracowniczki.

Bardzo wielu gości uczestniczyło w wernisażu wystawy "Jest” Barbary Polakowskiej zorganizowanym 9 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Ekspozycja uświetnia trzydziestolecie pracy twórczej znanej radomskiej fotografki i naszej współpracowniczki.
Na wernisażu wystawy wiceprezydent Ryszard Fałek przekazał jubilatce wraz z kwiatami nagrodę prezydenta Radomia.
Barbara Polakowska ze szczególną pasją i zamiłowaniem fotografuje krajobrazy, przyrodę i dawne wiejskie budownictwo. Na wystawie jubileuszowej zaprezentowała trzydzieści fotogramów. Retrospekcję tworczości , w tym prace nagrodzone w konkursach fotograficznych, zamieszczono w folderze wystawy wydanym staraniem Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Barbara Polakowska jest związana z fotografią od czerwca 1981 roku, kiedy to zdobyła dyplom czeladnika w rzemiośle fotografa i rozpoczęła pracę w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu jako fotograf-dokumentalista w pracowni konserwacji dzieł sztuki. Po trzech latach przeniosła się do Muzeum Wsi Radomskiej, gdzie po dziś dzień utrwala w kadrze życie i przemiany tej instytucji. Pracowała także w Kieleckim Wydawnictwie Prasowym jako fotoreporter "Tygodnika Radomskiego".
Od 1993 roku należy do Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego, obecnie jest jego wiceprezesem. Ponadto jest członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.
Gratulujemy naszej Basi i dziękujemy za piękne zdjęcia.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .