Zamknij

Aleksandra Żytnicka, Gdzie te konie?

Skaryszewskie „Wstępy”, czyli jarmark koński, mieszkańcy Radomskiego uważają za specyfikę swojego regionu a nawet więcej za swoje dziedzictwo kulturowe. Nic dziwnego, ponieważ podobną imprezę handlowo – folklorystyczną, odbywającą się na tle wiosennych roztopów, trudno jest znaleźć w całej Europie.

Skaryszewskie „Wstępy”, czyli jarmark koński, mieszkańcy Radomskiego uważają za specyfikę swojego regionu a nawet więcej za swoje dziedzictwo kulturowe. Nic dziwnego, ponieważ podobną imprezę handlowo- folklorystyczną, odbywającą się na tle wiosennych roztopów, trudno jest znaleźć w całej Europie.
„Wstępy” posiadają kilkusetletnią tradycję, powstałą w konsekwencji przeobrażenia przywileju targowego nadanego Skaryszewowi przez króla Władysława IV w 1633 roku (jarmark ruchomy post Dominica Quadragessimae Proxima singularis annis)[1]. Odbywają się zawsze we wstępny poniedziałek Wielkiego Postu, pierwszy po Środzie Popielcowej. Wtorek jest dniem tzw. „poprawin”. W te dni na Skaryszew zwrócone są oczy wielu hodowców koni, rolników i eksporterów z całego kraju oraz z zagranicy. Na jarmark wstępny dostarczane są konie pociągowe, a ich liczba dochodzi nawet do kilku tysięcy - „W 1926 – dostarczono 4200 koni…”[2].
Handel końmi to wprawdzie główna, ale nie jedyna atrakcja jarmarku. Co roku w ramach „Estrady Folkloru” odbywają się podczas niego koncerty zespołów folklorystycznych oraz kapel ludowych. Dodatkowo istnieje możliwość skosztowania tradycyjnych potraw kuchni wiejskiej, przygotowanych przez miejscowy zespół „Chomentowianki”. Swoje umiejętności prezentują również kowale. Na ulicy prowadzącej do placu, na którym zgromadzone są konie, ustawionych jest szereg kramów. Można w nich kupić nie tylko akcesoria związane z końmi czy wyroby twórców ludowych, ale chociażby „majtki”, o czym z niesmakiem mówią hodowcy koni. Według relacji mieszkańców Skaryszewa kiedyś na „Wstępach” tego nie było, tego, tzn. targowiska, na którym można znaleźć wszystko.
Jestem zdania, że liczne stoiska z odzieżą czy przykładowo obudowami do aparatów telefonicznych odbierają „Wstępom” wyjątkowość i zrównują je do tysięcy istniejących
w całej Polsce targowisk. Jedyne, co je odróżnia od innych, to stoiska z uprzężami, powrozami i chomątami końskimi. Nie sądzę, żeby miasteczko miało skorzystać na tym, że jarmark koński ma coraz mniej wspólnego z końmi.
Do tej pory o Skaryszewie słychać było daleko poza Radomskim właśnie dzięki \"Wstępom\". Jeśli jednak na tym jarmarku końskim konie zaczną być w tle, szybko sława \"Wstępów\" zniknie i jednocześnie spadnie znaczenie Skaryszewa. W tegorocznym dniu \"poprawin\" na placu handlowano zaledwie około dwudziestu końmi. W porównaniu z tym kramy ciągnęły się w nieskończoność.
Gdzie te czasy o których pisze w swoim artykule badacz historii Skaryszewa Napoleon Kosiński: W okresie do I wojny światowej handel końmi bardzo się upowszechnił, nosząc cechy handlu lokalnego - w każdym niemal powiecie istniała miejscowość, gdzie targi końskie były wciąż ożywione, ale sława „Wstępów” i Skaryszewa była największa. Zdarzyło się więc - nierzadko -usłyszeć: Radom? A, to takie miasteczko koło Skaryszewa![3].
Czytając te słowa uśmiechamy się lekko. Dziś nikt by tak nie powiedział. Gdyby jednak Skaryszewianie wykorzystali to, że ich miasto bądź co bądź nadal identyfikowane jest głównie dzięki \"Wstępom\" a tym samym dzięki koniom, być może mogłoby się to zmienić. Będąc w tym roku na jarmarku usłyszałam o pomyśle utworzenia w Skaryszewie muzeum konia. Może warto by było pójść tym tropem.

[1] W. Płowiec (pod. red.), Skaryszew dzieje, ludzie, jarmarki końskie, Sycyna 2006, s. 227.
[2] Tamże, s. 229.
[3] N. Kosiński, http://www.pwsos.pl/prace/pluszczynskik/wstepy1.html.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .