Zamknij

Lekcje na ścieżce przyrodniczej w muzeum

Na zajęcia edukacyjne na ścieżce przyrodniczej zapraszamy przedszkolaki, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Celem zajęć na ścieżce jest wzbudzenie w uczniach zainteresowania światem przyrody oraz ukazanie i zapoznanie z jej lokalną specyfiką.

Ścieżka ekologiczna w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu została udostępniona w 2007 roku. Długość całkowita Ścieżki wynosi 600 m, z czego drewniany pomost przerzucony nad bagnami zajmuje 260 m dł.. Dalsza część drogi biegnie przez las, moczary i rzekę. Na pomoście umieszczono dwie platformy, na jego końcu zaś wieżę obserwacyjną mierzącą 8 m wys., co ułatwia podziwianie natury i części skansenu. Ścieżkę założono na obszarze chronionym doliny rzeki Kosówki, która, oprócz spontanicznie rozwijającego się naturalnego krajobrazu, pozwala przyjrzeć się bogatemu życiu przyrody i dokonującym się tam zmianom na przestrzeni roku. Ingerencja człowieka w to środowisko jest ograniczona do minimum i polega jedynie na obserwacji, podobnie jak w parkach narodowych. Dlatego fauna i flora ścieżki obfituje w gatunki, które przejawiają wysokie wymagania co do miejsc żerowania, warunków lęgowych czy stanowisk występowania. Atrakcyjność ścieżki ekologicznej podnosi fakt, iż obejmuje ona ekosystem leśny, bagienny i rzeczny oraz strefy przejściowe. Pozwala to na przyglądanie się relacjom między środowiskami nieożywionymi a organizmami roślinnymi i zwierzęcymi, złożonymi czynnikami i zależnościami, które zachodzą, by utrzymać środowiskową równowagę.
Celem zajęć na ścieżce jest wzbudzenie w uczniach zainteresowania światem przyrody oraz ukazanie i zapoznanie z jej lokalną specyfiką. Lekcje przyczynią się do wyrobienia świadomości ekologicznej i potrzeby ochrony dziedzictwa przyrodniczego Ziemi Radomskiej. Na zajęciach zaprezentowane zostaną sposoby chłopskiego traktowania i praktycznego użytkowania elementów przyrody obecnych na ścieżce. Lekcje uzupełnią przytoczone wierzenia i obyczaje wsi dotyczące drogi, mostu, lasu, bagna, wiatru i innych zjawisk świata kultury i natury. Zajęcia uzupełnią przytoczone wierzenia i obyczaje wsi dotyczące drogi, mostu, lasu, bagna, wiatru i innych zjawisk świata kultury i natury. Uczniowie wykorzystają zdobyte wiadomości na zajęciach plastycznych. Będą mogli wykazać się swoją pomysłowością dowolnie wybierając przygotowane materiały potrzebne do zrobienia prac.
I Wariant tematycznyNa lekcjach z zakresu ludowej kultury materialnej Muzeum proponuje pogadankę dotyczącą genezy oraz historii bartnictwa i pszczelarstwa. Uwzględniona zostanie rola przyrody, ponieważ na ścieżce pokazane zostaną gatunki drzew dawniej wybierane na barcie. Podczas zajęć praktycznych dzieci zaprojektują własny znak bartny wykonany za pomocą technik rzeźbiarskich.
II Wariant tematyczny
Lekcja o kulturze duchowej obejmie opowiadanie wierzeń i baśni o leśnych i wodnych rusałkach. Pokazane zostaną miejsca, gdzie miały one przebywać. W ramach zajęć manualnych uczniowie wykonają podobiznę rusałki.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .