Zamknij

Konkurs dla dzieci i młodzieży "Szopka bożonarodzeniowa"

Konkurs dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Celem konkursu jest propagowanie lokalnego folkloru, poprzez popularyzację twórczości własnej związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia

Regulamin Konkursu „Szopka bożonarodzeniowa”

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Termin konkursu:

Termin dostarczenia szopek do dnia 16 stycznia 2015 r. do godziny 15.00.

Cel konkursu:

1. Propagowanie lokalnego folkloru, poprzez popularyzację twórczości własnej związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia,

2. Ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem Bożonarodzeniowym,

3. Zapoznanie i zainteresowanie kulturą tradycyjną,

4. Aktywizacja dzieci i młodzieży w kierunku uprawiania sztuki ludowej,

5. Zorganizowanie wystawy prac zgłoszonych na konkurs,

6. Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży.

Warunki udziału w konkursie:

1. Praca powinna być wykonana samodzielnie z wykorzystaniem materiałów naturalnych,

2. Prace uczniowie wykonują pod opieką nauczyciela,

3. Zgłoszenie pracy do konkursu w podanym terminie.

Praca musi być oznaczona metryczką, zawierającą następujące informacje:

  • Imię i nazwisko
  • Nazwa szkoły, adres, klasa
  • Imię i nazwisko opiekuna

Do pracy należy dołączyć oświadczenie rodziców lub opiekunów dziecka, wyrażające zgodę na zrzeczenie się praw autorskich do wykonanej pracy. Wzór oświadczenia w załączniku regulaminu. Prace biorące udział w konkursie, można składać osobiście lub przesłać pocztą
z dopiskiem „Szopka bożonarodzeniowa”, na adres:

Muzeum Wsi Radomskiej

ul. Szydłowiecka 30

26-600 Radom

Nagrody i wyróżnienia:

Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych:

– dzieci klas 1- 3 szkoły podstawowej

– dzieci klas 4 - 6 szkoły podstawowej

– młodzież gimnazjalna

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas uroczystości Matki Boskiej Gromnicznej, 2 lutego 2015 r. w Muzeum Wsi Radomskiej. Ponadto prace wyróżnione w konkursie zaprezentowane zostaną w foto-galerii na stronie internetowej muzeum:

www.muzeum-radom.pl

Informacji udziela Dział Oświatowy:

Michalina Janowska lub Ilona Kostkiewicz

Tel. (048) 332 92 82

Z uwagi na kruchość materiałów, muzeum zastrzega, że prace nadesłane na konkurs
nie będą oddawane.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu.

Oświadczenie Rodzica/Opiekuna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .