Zamknij

Zimowy monitoring ptaków na Nizinie Mazowieckiej 2017

Zimowy monitoring ptaków na Nizinie Mazowieckiej 2017

W dniach 14-15 stycznia odbyła się kolejna edycja zimowego liczenia ptaków - Mazowsze 2017. Akcja obejmuje swoim zasięgiem dolinę Kosówki i stawy leżące w granicach Muzeum Wsi Radomskiej.

W dniach 14–15 stycznia odbyła się kolejna edycja zimowego liczenia ptaków – Mazowsze 2017. Akcja obejmuje swoim zasięgiem dolinę Kosówki i stawy leżące w granicach Muzeum Wsi Radomskiej.

Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych (International Waterbird Census) prowadzony jest w Europie od połowy lat 60. XX wieku. W połowie stycznia 1984 r. rozpoczęto styczniowe liczenie ptaków w dolinach rzecznych także na Nizinie Mazowieckiej.

Obecnie w skład corocznego monitoringu wchodzi na Mazowszu ponad 1000 km biegu rzek i zbiorników. Są to: Wisła, Bug, Narew, Pilica, Wkra, Bzura, Krzna, Liwiec, Radomka, Rawka, Drzewiczka, Iłżanka, Zwolenia, Zagożdżonka, Jeziorka, Mogielanka, Rychlanka, Zbiornik Zegrzyński, Zbiornik Domaniów i inne, w tym zbiorniki i cieki wodne Warszawy, Radomia i Skierniewic.

Od 2011 r. akcja została włączona do systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, którego realizatorem (na zlecenie GIOŚ) jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Początkowo spis obejmował ptaki wodne, obecnie również lądowe gatunki zimujące w dolinach rzek, w tym tzw. inwazyjne oraz gatunki rzadko zimujące.

Monitoring jest to gromadzenie informacji o wybranych parametrach (np. liczebności, rozrodczości, rozmieszczenia) w określonych odstępach czasu odnoszący się do określonego obszaru. Analiza danych określa zgodność stanu aktualnego ze stanem oczekiwanym oraz określa tendencje zmian. Dlaczego monitorujemy ptaki? Są bowiem one powszechnie uznawane za dobre wskaźniki kondycji zdrowotnej ekosystemów.

Obserwatorzy z Klubu Przyrodników Regionu Radomskiego odnotowali na zbiornikach wodnych w Muzeum Wsi Radomskiej i Kosowie obecność następujących gatunków ptaków: sikorka bogatka, sikorka modra, sójka, kos, dzięcioł duży, dzięciołek, dzięcioł czarny, kwiczoł, kowalik, kaczka krzyżówka, zimorodek, strzyż, czyż, pełzacz leśny, myszołów, trznadel, bażant, potrzos, szczygieł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020