Zamknij

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz ósmy ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu.

REGULAMIN KONKURSU
„Mazowieckie Barwy Wolontariatu” – edycja 2018

§ 1. Cele i zadania konkursu

 1. Konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, zwany dalej „Konkursem”, jest etapem wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu” (http://wolontariat.org.pl/barwy-wolontariatu), którego organizatorem jest Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce, reprezentowana na terenie województwa mazowieckiego przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie.
 1. W ramach Konkursu w województwie mazowieckim zostaną wyłonieni laureaci regionalni, którzy wezmą udział w finale ogólnopolskim konkursu „Barwy Wolontariatu”.
 1. Celami Konkursu są:
  1. popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu,
  2. propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienie prestiżu wolontariatu,
  3. poszerzanie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu
   i zakresu pracy wolontariuszy,
  4. zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej, włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

§ 2. Organizatorzy konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  w Warszawie.
 2. Konkurs organizowany jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

§ 3. Adresaci konkursu

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, podmiotów, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami
i wspierających ruch wolontariacki w Polsce.

§ 4. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Nominowani do Konkursu mogą być:
  1. pojedynczy wolontariusze;
  2. grupy wolontariuszy;
  3. rodziny,

którzy/które swoją aktywność wolontariacką realizują w dowolnym obszarze życia społecznego.

 1. Zgłoszeń kandydatów, o których mowa w ust. 1 mogą dokonywać:
  1. organizacje pozarządowe;
  2. grupy samopomocowe;
  3. instytucje państwowe;
  4. instytucje samorządowe;
  5. podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego;
  6. osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy;
  7. wolontariusze (możliwe jest zgłoszenie własnej kandydatury).
 1. Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do Regulaminu Konkursu.
 1. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby wskazane w ust. 2 pkt 6-7 konieczne jest pisemne potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym zaświadczyć. Potwierdzenie należy załączyć do formularza zgłoszeniowego.
 1. Jeden podmiot może zgłosić od 1 do 5 kandydatur. Dla każdej kandydatury należy wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy.
 1. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanych kandydatów, o których mowa w ust. 1. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksje, pamiętnik, jednak musi odnosić się do spełniania przez osobę nominowaną kryteriów, o których mowa w § 6 Regulaminu. Opis powinien być zamieszczony na maksymalnie 4 stronach w formacie A4 i być sporządzony w formie maszynopisu, wydruku komputeroego lub pliku komputerowego (w przypadku zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną).
 1. Materiały inne niż wspomniane w ust. 6 (np.: filmy, materiały audio, prezentacje multimedialne) nie będą brane pod uwagę ze względu na brak możliwości dostarczenia ich członkom Kapituły, o której mowa w § 7 Regulaminu.

§ 5. Termin zgłaszania kandydatów do konkursu

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 12 września 2018 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 1. Kandydatów do konkursu należy zgłaszać na adres:
  1. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
   ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa – osobiście lub za pośrednictwem poczty;
  2. dialog@mazovia.pl – pocztą elektroniczną.
 1. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą elektroniczną formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie faktu działalności wolontariusza, o których mowa w § 4 ust. 3 i 4 powinny mieć formę skanu (w formacie pdf) i zawierać podpisy nominowanych do konkursu i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezenujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza.

§ 6. Kryteria oceny zgłoszeń

Przy ocenie zgłoszonych kandydatów brane będą pod uwagę przede wszystkim: zaangażowanie; innowacyjność; skuteczność; partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.

§ 7. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Kapituła Konkursu powołana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 1. W skład Kapituły Konkursu wejdzie:
  1. dwóch przedstawicieli Marszałka Województwa Mazowieckiego;
  2. dwóch przedstawicieli Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
  3. przedstawiciel Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.
 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 20 października 2018 r.
 1. Kapituła Konkursu spośód nadesłanych zgłoszeń, wybierze trzech laureatów: I, II, III miejsca.
 1. Kapituła może również przyznać wyróżnienia.
 1. Wyniki Konkursu zostaną przesłane do Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu
  w Warszawie oraz opublikowane na stronach: www.mazovia.pl
  i www.dialog.mazovia.pl.
 1. Laureaci konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu zostaną zakwalifikowani do finału ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu”.

§ 8. Dane osobowe

 1. Kandydaci wyrażają, zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do Regulaminu poprzez stosowne oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego – dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 3. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to: tel: (022) 5979663; e-mail: iod@mazovia.pl
 4. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO:
  1. w celu przeprowadzenia konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu – edycja 2018” oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu;
  2. zostaną udostępnione Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu w Warszawie oraz opublikowane na stronach: www.mazovia.pl i www.dialog.mazovia.pl (dotyczy wyróżnionych i laureatów konkursu);
  3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
  4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu – edycja 2018”. Niepodanie ich uniemożliwi dokonanie oceny zgłoszenia i tym samym dalszy udział w konkursie.
 6. Kandydatom przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  2. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych;
  3. cofnięcia zgody, które nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 9. Wykorzystania wizerunku

 1. Kandydaci wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) w sprawach związanych z konkursem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu – Edycja 2018”, w szczególności dotyczących przyznania nagród i wyróżnień poprzez stosowne oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do Regulaminu.
 2. Zgoda, o której mowa w ust. 1. jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialne.
 3. Dla potrzeb konkursu wizerunek kandydata może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
 4. Zgoda, o której mowa w ust. 1. obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego - www.mazovia.pl, pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego – „Mazowsze. serce Polski” oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube, itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .