Zamknij

Konkurs: TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY

Konkurs: TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY

Organizatorem konkursu pt. "Tradycyjny wieniec dożynkowy" jest Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

REGULAMIN KONKURSU

„TRADYCYJNY WIENIEC DOŻYNKOWY”

Zasady konkursu:

1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu pt. „Tradycyjny wieniec dożynkowy” jest Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

2. CEL KONKURSU:

a) Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako głównego rekwizytu obchodów,

b) Wybór najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie z miejscową tradycją;

3. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do stowarzyszeń, zespołów folklorystycznych oraz Kół Gospodyń Wiejskich z regionu radomskiego.

4. TERMIN KONKURSU:

a) Zgłoszenie udziału w konkursie pt. „Tradycyjny Wieniec Dożynkowy” nastąpi poprzez dokładne wypełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej do dnia 20 sierpnia br. roku na adres Organizatora:

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu,

ul. Szydłowiecka 30,

26-600 Radom

z dopiskiem „Tradycyjny Wieniec Dożynkowy”.

a) Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy w dniu 2 września 2018 roku do Muzeum Wsi Radomskiej w godzinach: 8.00-8.30.

5. PRZEDMIOT KONKURSU:

a) Przedmiotem Konkursu są wieńce dożynkowe.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:

a) Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jeden wieniec dożynkowy.

b) Do Konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace nawiązujące formą oraz materiałami do tradycyjnych wieńców dożynkowych wykonywanych w regionie radomskim.

c) Nie będą oceniane:

- wieńce ozdobione dekoracjami z tworzyw sztucznych,

- wieńce o formach obcych tradycji ludowej, takie jak: zaprzęgi i inne środki transportu, serce, kula ziemska, monstrancja, krzyż, hostia, postacie świętych, mapa lub godło Polski, studnia, ule, kosiarze i inne sceny rodzajowe.

d) Każda praca powinna mieć przymocowaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą nazwę Uczestnika Konkursu (zespołu folklorystycznego, Koła Gospodyń Wiejskich itd.) oraz nazwę gminy, do której przynależy.

e) Rozmiar wieńca powinien być dostosowany do niesienia w korowodzie dożynkowym. Rozmiary wieńca nie powinny przekraczać 1,5 m wysokości i 1 m średnicy w podstawie.

7. KRYTERIA OCENY:

a) Oceny wieńców dożynkowych dokona Komisja Konkursowa. Skład Komisji Konkursowej ustala Organizator.

b) W Konkursie ocenie podlegać będą wieńce dożynkowe według następujących kryteriów:

- Zgodność z tradycją w zakresie formy, użytego materiału i techniki wykonania (w skali 1-10 punktów),

- Poziom wykonania i twórcza inwencja w oparciu o tradycyjną formę, przy użyciu tradycyjnych ozdób (w skali 1-10 punktów);

Maksymalnie można uzyskać 20 punktów.

8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:

a) Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi podczas festynu „Święto Chleba”
2 września 2018 roku w Muzeum Wsi Radomskiej.

c) Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

d) Po rozstrzygnięciu Konkursu jego Uczestnicy są zobowiązani do odebrania wykonanych przez siebie wieńców dożynkowych.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a) Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) zgodnie z celami statutowymi Organizatora i publikację fotografii bez prawa odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do Konkursu prac.

b) Powyższy regulamin oraz Karta Zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej:

www.muzeum-radom.pl

c) Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Dział Oświatowy:

tel. (048) 332 92 81 wew. 40

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych