Zamknij

Konkurs "Najpiękniejsza ozdoba choinkowa"

Konkurs

REGULAMIN KONKURSU

pt. „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”

Zasady konkursu:

1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu pt. „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa” jest Muzeum Wsi Radomskiej
w Radomiu.

2. CEL KONKURSU:

a) kultywowanie tradycji własnoręcznego wykonywania ozdób choinkowych,

b) edukacja dzieci na temat zwyczajów związanych z Adwentem,

c) zdobycie wiedzy na temat popularnych wzorów, kształtów i technik wykonywania ozdób choinkowych po pojawieniu się na polskich wsiach zwyczaju strojenia wigilijnego drzewka (lata 20. XX wieku),

d) rozwijanie zdolności manualnych dzieci;

3. PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem Konkursu są ozdoby na choinkę. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

a) „tradycyjna” ozdoba choinkowa

W tej kategorii dopuszczalne jest wykorzystanie następujących materiałów: biały lub kolorowy papier, bibuła, tzw. „sreberka” lub „złotka” od czekolad, słoma, słomki, koraliki, włóczka, nici, tektura, szablony z tektury lub oleodruki (twarze aniołków, baletnic, Mikołaje itp.), wydmuszki jaj, wata, pudełka po zapałkach, opłatki (w przypadku ozdób zwanych „światami”);

Przykłady „tradycyjnych” ozdób choinkowych:

łańcuchy z papieru lub słomy, ozdoby wykonane na bazie wydmuszki jajka, siatki i koszyczki
na bakalie, „pawie oczka”, ozdoby z wykorzystaniem oleodruków, wisiorki z koralików, „jeżyki”, pajączki, gwiazdki, aniołki, baletnice, „światy” z opłatka;

b) współczesna ozdoba choinkowa

W tej kategorii wybór materiałów służących do wykonania ozdoby choinkowej oraz techniki jest dowolny. Nie dopuszcza się jedynie stosowania powszechnie dostępnych zestawów służących
do tworzenia zabawek choinkowych.

O przynależności do poszczególnych kategorii, według których oceniane będą prace („tradycyjna” bądź współczesna ozdoba choinkowa), decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. Przy kwalifikowaniu do odpowiednich kategorii zostaną wzięte pod uwagę nie tylko materiały użyte do wykonania pracy, ale również kształt ozdoby oraz technika jej wykonania.

4. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Uczniowie powinni wykonywać prace samodzielnie pod kierunkiem opiekuna plastycznego. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

a) Kategoria I: I-II klasa szkoły podstawowej

b) Kategoria II: III-IV klasa szkoły podstawowej

c) Kategoria III: V-VI klasa szkoły podstawowej

5. TERMIN KONKURSU:

a) Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy razem z wypełnioną kartą zgłoszenia w terminie do dnia 15 stycznia 2017 roku na adres:

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu,

ul. Szydłowiecka 30,

26-600 Radom;

Konkurs odbywa się za pośrednictwem szkół podstawowych. Przedstawicieli poszczególnych szkół prosimy o dostarczenie prac oraz kart zgłoszenia uczniów osobiście lub przesłanie pocztą.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:

a) Każdy z uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jedną ozdobę choinkową.

b) Ozdoba choinkowa powinna być na tyle lekka, żeby dało się ją powiesić na choince.

c) Każda praca powinna mieć przymocowaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą imię
i nazwisko autora, klasę, do której uczęszcza oraz nazwę szkoły.

d) Każda praca powinna być zaopatrzona w solidnie przymocowany element umożliwiający zawieszenie ozdoby na gałązce choinki.

e) W Konkursie wyklucza się uczestnictwo dzieci pracowników Organizatora.

7. KRYTERIA OCENY:

Oceny ozdób choinkowych dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
W Konkursie ocenie podlegać będą ozdoby choinkowe według następujących kryteriów:

a) kategoria: „tradycyjna” ozdoba choinkowa

- użycie materiałów określonych w Regulaminie Konkursu oraz wykorzystanie wzorów, kształtów i technik wykonywania ozdób choinkowych po pojawieniu się na polskich wsiach zwyczaju strojenia wigilijnego drzewka (lata 20. XX wieku),

- pracochłonność i staranność wykonania,

- ogólne wrażenie estetyczne;

b) kategoria: współczesna ozdoba choinkowa

- pomysł i inwencja twórcza przy wykonywaniu ozdoby choinkowej,

- pracochłonność i staranność wykonania,

- ogólne wrażenie estetyczne;

8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:

a) Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi podczas Uroczystości Matki Boskiej Gromnicznej 2 lutego 2018 roku w Muzeum Wsi Radomskiej.

b) Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe a dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a) Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) zgodnie z celami statutowymi Organizatora i publikację fotografii bez prawa odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do Konkursu prac.

b) Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora..

c) Powyższy regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej:

www.muzeum-radom.pl

d) Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu:

Dział Oświatowy

tel.: (048) 332 92 81 (wew. 40)

Pobierz kartę zgłoszeniową -----> /uploads/files/KARTA ZGŁOSZENIA.doc

ms

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020